Kittens

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Thakowsaizmu
puremetal
puremetal
Posts: 3821
Joined: 13 Aug 2010 17:57
Contact:

Re: Kittens

Post by Thakowsaizmu » 18 Jun 2013 23:06

:epo:
Katidoj estas junaj katoj.
Katidoj havas kvar gambojn.
Multaj homoj opinias ke katidoj beletas.

-Kio estas ĉi tio?
-Ĝi estas katido.
-Ĉu ĝi estas via katido?
-Ne. Ĝi estas katido de mia amiko.

User avatar
Chagen
mongolian
mongolian
Posts: 3995
Joined: 03 Sep 2011 04:14
Location: Texas

Re: Kittens

Post by Chagen » 09 Aug 2013 17:58

:con: Azenti:

Galisam os øt uzzisam.
kitten-PL be.MID new cat-PL

Galisam dhizze øbor ibi gegleb.
kitten-PL four leg-PL GOAL MID-have

Galisam eamy osan, dua adaror cuys.
kitten-PL cute be.MID-INFIN, many human-PL assume
(Lit. "Cats are cute, many humans assume [that]")

Jeg dhav?
DEF Q?

Gali os.
kitten be.MID

Asra tol gali dhav?
2SG GEN kitten Q?

Mau, jeg os Yg tol tycfø tol gali.
NEG, DEF be.MID 1SG GEN friend GEN kitten
Nūdenku waga honji ma naku honyasi ne ika-ika ichamase!
female-appearance=despite boy-voice=PAT hold boy-youth=TOP very be.cute-3PL
Honyasi zō honyasi ma naidasu.
boy-youth=AGT boy-youth=PAT love.romantically-3S

zyx3166
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 62
Joined: 10 Jul 2013 11:27

Re: Kittens

Post by zyx3166 » 27 Aug 2013 17:54

-What is this?
-It's a kitten.
-Is it your kitten?
-No. It's my friend's kitten.

Roguel:
Omllap sayne omnaek.
cat-DIMIN young-ATTR cat-PL-3SG

Renye hesi elltinidem.
four foot exist-3SG.LOC-3PL

Sugil omllap dulurekta finem.
many.people cat-DIMIN cute-3SG-ACC think-3PL

Si taniek?
this what.PRON-3SG

Omllapek.
cat-DIMIN-3SG

Omllapgutekina?
cat-DIMIN-2SG.GEN-3SG-Q

Imat. Funogutitek.
NEG friend-1SG.GEN-GEN-3SG

Andlat
cuneiform
cuneiform
Posts: 147
Joined: 16 Jul 2012 04:14

Re: Kittens

Post by Andlat » 27 Aug 2013 23:36

E-jejekeejwaan allwaan dleen e-keejwaan.
PL-kitten be young PL-cat

E-jejekeejwaan edwan daaxi e-cwwalaa.
PL-kitten have four PL-leg

Eechkaa e-kadzwaa tuwaaxeen, e-jejekeejwaan allwaan kusee.
Many PL-person think, PL-kitten be cute.


-Jaach allwaan kiiji?
What be this

-Ke allwaan jejekeejwaan.
3S be kitten

-Aage allwaan ke sekl jejekeejwaan?
Q be 3S 2SG kitten

-Gwatee. Ke allwaan jejekeejwaan yaan jekl gaatlee.
No. 3S be kitten of 1SG friend

Jejekeejwaan is literally jeje, baby, + keejwaan, cat, which can be seen in the first sentence. Jeje is a colloquial word for baby that rose from the diminutive prefix jeje. Traditionally, the Tleenyu use kaajeje for baby boys and saawdajeje for baby girls.

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5677
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Kittens

Post by Lao Kou » 20 Mar 2016 14:50

Image Japoné語

Les 猫n oué ils ga est de 若ï 猫.
Les nécon oué ils ga est de ouécaï néco.
[le ˈnekɒ̃ʊ̯̃ we i gɔ e dweˈkaj ˈneko]
DEF.PL kitten TOP 3PL SUBJ be PART young cat
Kittens are young cats.

Les 猫n oué ils ga 有rë quatre 足.
Les nécon oué ils ga arë quatre achi.
[le ˈnekɒ̃ʊ̯̃ we i gɔ ˈaʁœ kat ˈaʃi]
DEF.PL kitten TOP 3PL SUBJ have four leg
Kittens have four legs.

多quë 人 oué ils ga 思ë que les 猫n ga est 可愛ï.
Heauquë hitau oué ils ga omauë que les nécon ga est caouaï.
[oʊ̯kœ̈ ˈɪto we i gɔ ɔˈmoœ̈ kœ̈ le ˈnekɒ̃ʊ̯̃ gɔ e kaˈwa.i]
many person TOP 3PL SUBJ think that DEF.PL kitten SUBJ be cute
Many people think kittens are cute.

-Quoé ga c'est ca?
[kwe gɔ se kɔ]
what SUBJ 3SG.n be INTERR
-What is this?

-C'est un 猫n.
-C'est un nécon.
[stɚ̃ ˈnekɒ̃ʊ̯̃]
3SG.n be INDEF kitten
-It's a kitten.

-C'est ton 猫n de toé ca?
-C'est ton nécon de toé ca?
[se tɒ̃ʊ̯̃ ˈnekɒ̃ʊ̯̃ dœ̈ twe kɔ]
3SG.n be your.m kitten.m GEN you INTERR
-Is it your kitten?

Non, c'est mon 友 nau 猫n.
Non, c'est mon tomau nau nécon.
[nõʊ̃, se mɒ̃ʊ̯̃ ˈtɔmo no ˈnekɒ̃ʊ̯̃]
no, 3SG.n be my.m friend.m GEN kitten
-No, it's my friend's kitten.
Last edited by Lao Kou on 11 Aug 2017 14:15, edited 3 times in total.
道可道,非常道
名可名,非常名

jute
cuneiform
cuneiform
Posts: 105
Joined: 22 Aug 2015 10:48

Re: Kittens

Post by jute » 20 Mar 2016 22:14

Jutean

No nijauvafi nijauva a nihilaa. Be kitten cat of smallness
No solka a kihaki a nijauvafide. Be leg of four of kitten-OBL
Saiho saini haad a nijauvafide ehe a uvadiva Think person many of kitten as of cuteness

No ja, haaja? Be this.ᴄᴏᴍᴍᴏɴ, Q.ᴄᴏᴍᴍᴏɴ?
No (ja) nijauvafi. Be (this.ᴄᴏᴍᴍᴏɴ) kitten
Sehuko na nuhe nijauvafide, haa? Care 2S BEN kitten-OBL, Q?
Alal. No nijauvafi a sehukohi a udimimo (a me ta ma). No. Be kitten of care-GER of friend (of OBL 1S OBL)
Last edited by jute on 17 Jun 2017 14:55, edited 1 time in total.
Jutean: Hawaiian phonology meets Tagalog, with English ergativity and Mandarin tenselessness added.
Also on CWS.
Information on Juteans and their homeland

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2676
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Kittens

Post by GrandPiano » 21 Mar 2016 04:16

:zho: Mandarin

小猫是幼小的猫。
Xiǎomāo shì yòuxiǎo de māo.
[ɕjɑʊ̯˨˩mɑʊ̯˥ ʂʐ̩˥˧ jəʊ̯˥˩ɕjɑʊ̯˨˩ tɤ̆˦ mɑʊ̯˥]
kitten be young GEN cat
Kittens are young cats.

小猫有四条腿。
Xiǎomāo yǒu sì tiáo tuǐ.
[ɕjɑʊ̯˨˩mɑʊ̯˥ jəʊ̯˨˩ sz̩˥˩ tʰjɑʊ̯˧˥ tʰweɪ̯˨˩˦]
kitten have four CL leg
Kittens have four legs.

很多人觉得小猫很可爱。
Hěn duō rén juéde xiǎomāo hěn kě'ài.
[xən˨˩ twɔ˥ ʐən˧˥ t͡ɕɥœ̜˧˥tɤ̆˨ ɕjɑʊ̯˨˩mɑʊ̯˥ xən˧˥ kʰɤ˨˩aɪ̯˥˩]
very many person think kitten very cute
Many people think kittens are cute.


这是什么?
Zhè shì shénme?
[ʈ͡ʂɤ˥˩ ʂʐ̩˥˩ ʂən˧˥mɤ̆˨]
this be what
What is this?

是小猫。
Shì xiǎomāo.
[ʂʐ̩˥˩ ɕjɑʊ̯˨˩mɑʊ̯˥]
be kitten
It's a kitten.

是你的小猫吗?
Shì nǐ de xiǎomāo ma?
[ʂʐ̩˥˩ ni˨˩ tɤ̆˦ ɕjɑʊ̯˨˩mɑʊ̯˥ mă˨]
be 2[SG] GEN kitten Q
Is it your kitten?

不是。是我朋友的小猫。
Bù shì. Shì wǒ péngyou de xiǎomāo.
[pu˧˥ ʂʐ̩˥˩ | ʂʐ̩˥˩ wɔ˨˩ pʰɤŋ˧˥jə̆ʊ̯˨ tɤ̆˨ ɕjɑʊ̯˨˩mɑʊ̯˥]
NEG be. be 1[SG] friend GEN kitten.
No. It's my friend's kitten.
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 17 Apr 2016 12:08

:deu: German

Kätzchen sind kleine Katzen.
[kʰɛt͡sɕɛn zɪnt ˈklaɪ̯nə kʰat͡sən]
kitten.PL.NOM be.3PL little.PL.NOM cat.PL

Kätzchen haben vier Beine.
[kʰɛt͡sɕɛn ˈhaːbən fiɐ̯ ˈbaɪ̯nə]
kitten.PL.NOM have.3PL four leg.PL.ACC

Viele Leute denken, dass Kätzchen süß sind.
[ˈfiːlə ˈlɔʏ̯tʰə ˈdɛŋkʰɛn das kɛt͡sɕɛn zyːs zɪnt]
many.NOM people.NOM think.3PL, that kitten.PL cute be.3PL

Was ist das?
[vas ʔɪst das↗]
what be.3SG DEM.PROX.NOM

Das ist ein Kätzchen.
[das ʔɪst ˈʔaɪ̯n kʰɛt͡sɕɛn]
DEM.PROX.NOM be.3SG INDEF.NEUT.NOM kitten.NOM

Ist das dein Kätzchen?
[ʔɪst das daɪ̯n kʰɛt͡sɕɛn↗]
be.3SG DEM.PROX.NOM 2SG.POSS.NEUT.NOM kitten.NOM

Nein, es ist das Kätzchen meines Freundes.
[naɪ̯n, ʔɛs ʔɪst das ˈkʰɛt͡sɕɛn ˈmaɪ̯nɛs fʁɔʏ̯ndɛs]
no, 3SG.NEUT be.3SG INDEF.NEUT.NOM kitten.NOM 1SG.POSS.MASC.GEN friend.GEN
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 17 Apr 2016 12:22

:con: Yélian

Aváræran bul aváryeʻan.
[aˈvarœran bʊl aˈvarˌʃɛʔan]
cat-DIM-PL be.3PL cat-young.PL

Aváræran biylʻi coni perta.
[aˈvarœran ba̯iːli kɔni pɛɾta]
cat-DIM-PL have.3PL leg-NUM four

Palanlocan anʻi pi aváræran masibul.
[ˈpalanˌlɔkan ˈanʔi pi aˈvarœran ˈmasibʊl]
people.PL-many.PL think-3PL that cat-DIM-PL cute-be.3PL

- Pe vat bit?
[pɛ vɐ‿bɪt]
what DEM be.3SG.ANIM

Vat bit avárær.
[vɐ‿bɪt aˈvarœɾ]
DEM be.3SG.ANIM cat-DIM

Barcai bit sao avárær?
[ˈbaɾkaɪ̯ bɪt ˈsa.ɔ aˈvarœɾ]
ask.1SG be.3SG.ANIM 2SG.POSS cat-DIM

Ielov, bit avárær reo oʻifran.
[ˈʲɛlo, bɪt aˈvarœɾ ˈrɛ.ɔ ɔˈʔiɸran]
No, be.3SG.ANIM cat-DIM 1SG.POSS GEN-friend
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4500
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Kittens

Post by Creyeditor » 17 Apr 2016 14:01

Iyionaku wrote::deu: German

Kätzchen sind kleine Katzen.
[kʰɛt͡sɕɛn zɪnt ˈklaɪ̯nə kʰat͡sən]
kitten.PL.NOM be.3PL little.PL.NOM cat.PL

Kätzchen haben vier Beine.
[kʰɛt͡sɕɛn ˈhaːbən fiɐ̯ ˈbaɪ̯nə]
kitten.PL.NOM have.3PL four leg.PL.ACC

Viele Leute denken, dass Kätzchen süß sind.
[ˈfiːlə ˈlɔʏ̯tʰə ˈdɛŋkʰɛn das kɛt͡sɕɛn zyːs zɪnt]
many.NOM people.NOM think.3PL, that kitten.PL cute be.3PL

Was ist das?
[vas ʔɪst das↗]
what be.3SG DEM.PROX.NOM

Das ist ein Kätzchen.
[das ʔɪst ˈʔaɪ̯n kʰɛt͡sɕɛn]
DEM.PROX.NOM be.3SG INDEF.NEUT.NOM kitten.NOM

Ist das dein Kätzchen?
[ʔɪst das daɪ̯n kʰɛt͡sɕɛn↗]
be.3SG DEM.PROX.NOM 2SG.POSS.NEUT.NOM kitten.NOM

Nein, es ist das Kätzchen meines Freundes.
[naɪ̯n, ʔɛs ʔɪst das ˈkʰɛt͡sɕɛn ˈmaɪ̯nɛs fʁɔʏ̯ndɛs]
no, 3SG.NEUT be.3SG INDEF.NEUT.NOM kitten.NOM 1SG.POSS.MASC.GEN friend.GEN
I'm pretty sure, that some of your [ɛ]s should be [ə]s, right?
Also, which dialect is this? Your possessive constructions seem to have a rather high register, but some of your allophony looks like it's a certain dialect/regiolect. I've heard that several people have [ɕ] instead of [ç] after sibilants, but I'm really curious which dialects have that alternation.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 17 Apr 2016 14:39

About [ɕ] is, because I noticed myself pronouncing -chen more like this than [çʲɛn].
Your [ɛ] got me thinking. My idiolect is relatively clear High German, maybe slightly influenced by Swabian and Saxonian in terms of phonetics. So I let a friend of mine pronounce it who is from North Rhine Westphalia and he pronounced it more closedly than I did: it could quite be [ə] in "meines" and maybe in "Freundes", but in "Kätzchen" it's quite clear [ɛ].

Wiktionary, however, says [çən], [fʀɔɪ̯ndəs] and [ˈmaɪ̯nəs]. I just don't hear it, compared to English "than", for example.

The possessive is not really used in Swabia. Colloquially, you would say:

Das ist meinem Kumpel sein Kätzchen.
[das ʔɪst ˈmaɪ̯nəm ˈkʰʊmpl saɪ̯n kʰæt͡ʃçn]
DEM.PROX.NOM be.3SG 1SG.POSS.DAT friend.DAT 3SG_MASC.POSS.NOM kitten

I try to avoid this construction: I consider it sounding really bad. I would prefer my sentence even colloquially.

____________________________________________________________________________________

:con: Caelian

Nervatasen vatasen vümamin berejaz.
[nɛɾvatʰaˈʒɛn vatʰaˈʒɛn vʏmaˈmɪn bɛrɛˈjas]
DIM-cat.PL.NOM cat.PL.NOM young.PL.NEUT COP.3PL>3PL

Nervatasen pojacokyac përë berejaz.
[nɛɾvatʰaˈʒɛn pʰɔjaʝɔˈkʲaç pəˈrə bɛrɛˈjas]
DIM-cat.PL.NOM leg.PL.POSS four COP.3PL>3PL

Mo folanyen ëng hüngernyas, viz nervatasen vpüngadal beruy.
[mɔ βɔlaˈɲɛn əŋ hʏŋɛɾˈɲaʃ, vɪs nɛrvatʰaˈʒɛn p̟ʏŋaˈdal bɛˈrʊɪ̯]
INDEF.MASC human.PL some belive.3PL>INTR, that DIM-cat.PL.NOM cute.PL.FEM COP.3PL>INTR


- So Dyot byäis?
[ʒɔ dʲɔt bʲæɪ̯ʃ]
who DEM.PROX.MASC.NOM COP.3SG>INTR

- Dyot mo nervatsen byäis.
[dʲɔt mɔ nɛɾvatˈʒɛn bʲæɪ̯ʃ]
DEM.PROX.MASC.NOM INDEF.MASC.NOM DIM-cat.NOM be.3SG>3SG

- Tag Tat nervatsen Zabye byäis?
[tʰag tʰat nɛɾvatˈʒɛn zaˈbʲɛ bʲæɪ̯ʃ]
QUEST 3SG_FEM DIM-cat.NOM 2SG.GEN COP.3SG>3SG

- Jë, Tat nervatsen hivribyen Rabye byäis.
[jə, tʰat nɛɾvatˈʒɛn hifriˈbʲɛn raˈbʲɛ bʲæɪ̯ʃ]
No, 3SG_FEM DIM-cat.NOM friend.GEN 1SG.GEN COP.3SG>3SG
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 17 Apr 2016 15:20

:con: Utseech

Nätşkeech ijd jûg natşech.
[ˈnætʃkʰeːç iːd jʊ˞g ˈnatʃɛç]
kitten.PL be.3PL young cat.PL

Nätşkeech havech wa tamβa.
[ˈnætʃkʰeːç ˈhɑvɛç wɑ ˈtʰamβa]
kitten.PL have.3PL four animal_foot.PL

Wel lewen dejkech d's nätşkeech ijd üs.
[wɛɫ ˈɫɛʊ̯ɛn ˈdɛɪ̯kʰɛç ͡dz ˈnætʃkʰeːç iːd ys]
many people believe.3PL that kitten.PL be.3PL sweet


- Was is dees?
[wɑs ɪs deːs]
what be.3SG DEM.PROX.NEUT.NOM

- Dees is ach nätşkech.
[deːs ɪs ɑχ ˈnætʃkʰɛç]
DEM.PROX.NEUT.NOM be.3SG INDEF.MASC.NOM kitten.NOM

Is as dech nätşkech?
[ɪs ɑs dɛç ˈnætʃkʰɛç]
be.3SG 3SG_NEUT 2SG.POSS.NEUT.NOM kitten

Dech. As is bejem numpe ech nätşkech.
[dɛç. ɑs ɪs ˈbɛjɛm ˈnumpʰə ɛç ˈnætʃkʰɛç]
no. 3SG_NEUT be.3SG 1SG.POSS.MASC.DAT friend 3SG_MASC.POSS.NEUT.NOM kitten
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4500
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Kittens

Post by Creyeditor » 17 Apr 2016 15:31

Iyionaku wrote:About [ɕ] is, because I noticed myself pronouncing -chen more like this than [çʲɛn].
Your [ɛ] got me thinking. My idiolect is relatively clear High German, maybe slightly influenced by Swabian and Saxonian in terms of phonetics. So I let a friend of mine pronounce it who is from North Rhine Westphalia and he pronounced it more closedly than I did: it could quite be [ə] in "meines" and maybe in "Freundes", but in "Kätzchen" it's quite clear [ɛ].

Wiktionary, however, says [çən], [fʀɔɪ̯ndəs] and [ˈmaɪ̯nəs]. I just don't hear it, compared to English "than", for example.

The possessive is not really used in Swabia. Colloquially, you would say:

Das ist meinem Kumpel sein Kätzchen.
[das ʔɪst ˈmaɪ̯nəm ˈkʰʊmpl saɪ̯n kʰæt͡ʃçn]
DEM.PROX.NOM be.3SG 1SG.POSS.DAT friend.DAT 3SG_MASC.POSS.NOM kitten

I try to avoid this construction: I consider it sounding really bad. I would prefer my sentence even colloquially.
Okay, I usually don't have any real schwas in my dialect. Here are the sentences in my dialect. Most are the same or only differ slightly in pronunciation, only the last sentence uses a different possessive construction.

:de-hh:

Kätzchen sind kleine Katzen.
[ˈkʰɛ.t͡sçĭ̃n zɪnt̚ ˈklaɪ̯.nə ˈkʰa.t͡sn̩]
kitten.PL.NOM be.3PL little.PL.NOM cat.PL

Kätzchen haben vier Beine.
[ˈkʰɛ.t͡sçĭ̃n haːɱ fiɐ̯ ˈbaɪ̯.nə]
kitten.PL.NOM have.3PL four leg.PL.ACC

Viele Leute denken, dass Kätzchen süß sind.
[ˈfiː.lə ˈlɔʏ̯.ɾə ˈdɛŋ.kŋ̩ das ˈkʰɛ.t͡sçĭ̃n zyːs z̥ɪnt̚ ]
many.NOM people.NOM think.3PL, that kitten.PL cute be.3PL

Was ist das?
[vasː d̥as↗]
what be.3SG DEM.PROX.NOM

Das ist ein Kätzchen.
[das.sn̩ ˈkʰɛ.t͡sçĭ̃n]
DEM.PROX.NOM be.3SG INDEF.NEUT.NOM kitten.NOM

Ist das dein Kätzchen?
[ʔɪ.ˈzas d̥aɪ̯n ˈkʰɛ.t͡sçĭ̃n↗]
be.3SG DEM.PROX.NOM 2SG.POSS.NEUT.NOM kitten.NOM

Nee, das ist das Kätzchen von meinem Freund.
[neː dasː d̥as kʰɛt͡sçĭ̃n vɔm maɪ̯ɱ fʁ̞ɔʏ̯nt̚ ]
no DEM.PROX.NOM be.3SG DEF.N.NOM kitten.NOM from 1SG.POSS.MASC.DAT friend
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 17 Apr 2016 19:03

Creyeditor wrote:Okay, I usually don't have any real schwas in my dialect. Here are the sentences in my dialect. Most are the same or only differ slightly in pronunciation, only the last sentence uses a different possessive construction.
Wow, I can't assign it at all, I've never heard people talking like this. Where are you from? Lower Rhine or Hamburg or somewhere like that? EDIT: I just figured you gave your origin within your smiley, sorry [xD] but I was close [B)]

:con: Anto

Njawle njawle njaw njaw kiki.
[ˈɲaʊ̯lɛ ɲaʊ̯lɛ ɲaʊ̯ ɲaʊ̯ ˈkʰikʰi]
cat-DIM PL cat PL little

Ok. This is absolutely weird. Would y'all say this could at any time be a "real" valid construction in a real language? For my way of thinking this totally lacks any possibility to assign subject, predicate and object. But maybe it's just my european-centrist mind...

Njawle njawle bajni fire ham ton.
[ˈɲaʊ̯lɛ ɲaʊ̯lɛ ˈpaɪ̯ni ˈfiɹɛ ham tʰɔn]
cat-DIM PL leg four have 3.ANIM

How'mis a me njawle njawle sa'wa finde ton.
[ˈhɔʊ̯mis a mɛ ˈɲaʊ̯lɛ ɲaʊ̯lɛ ˈsawa ˈfinte tʰɔn]
people many cat-DIM PL sweet find 3.ANIM

- He was?
[hɛ was↗]
DEM.PROX what

He njawle.
[hɛ ˈɲaʊ̯lɛ]
DEM.PROX kitten

Ton de do fo njawle?
[tʰɔn tɛ tɔ fɔ ˈɲaʊ̯lɛ↗]
3PS PART 2SG GEN kitten

Ka, de de da fo kajna fo njawle.
[kʰa, tɛ tɛ ta fɔ ˈkʰaɪ̯na fɔ ˈɲaʊ̯lɛ]
not_be, PART PART 1SG GEN friend GEN kitten
Last edited by Iyionaku on 17 Apr 2016 20:24, edited 1 time in total.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 17 Apr 2016 19:28

:con: Bath'aso

Zhuts xadshterkti xadshkti.
[ʐuts xadʂtɛr͡k̟ti xadʂ͡k̟ti]
CONT cat.ABS-DIM-PL cat.ABS-PL

Kralz xadshterezkti brukxunnti kxatsh.
[kʁalz ˈxadʂtɛrɛz͡k̟ti ˈbrʊ͡kxʊnːti ͡kxatʂ]
have cat-DIM-ERG-PL leg.ABS-delighting-PL four

Knu trezhdezkti shuzktu xadshterkti mekrnete.
[knu ˈtrɛʐdɛz͡k̟ti ʂuz͡k̟tu ˈxadʂtɛr͡k̟ti mɛkʁ̩ˈnɛtɛ]
consider people-ERG-PL many-ERG-PL cat.ABS-DIM-PL sweet.ADV

- Shels jot shots.
[ʂɛls jɔt ʂɔts]
POT DEM.PROX~DIST.ABS something.ABS

- Ħash, jot xadshter.
[ʕaʂ, jɔt ˈxadʂtɛr]
yes, DEM.PROX~DIST cat.ABS-DIM

- Shels xadshterke.
[ʂɛls ˈxadʂtɛrkɛ]
POT cat.ABS-DIM-2SG.GEN

- Heh, xadshter kurnatzo bate.
[hɛʰ, ˈxadʂtɛr ˈkʊrnat͡sɔ ˈbatɛ]
No, cat.ABS-DIM friend-GEN 1SG.GEN
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Kittens

Post by Iyionaku » 21 Apr 2016 16:11

:con: Elfish

सी नूगथं पयिण ब्रासेज़ गथं.
Sī nūgatham payin brāses gatham.

INDEF.PL.NOM DIM-cat.NOM be.3PL young.PL.NOM.FEM cat.PL

सी नूगथं ओ चार कणमोयो.
Sī nūgatham ē cāra kanmēyē.

INDEF.PL.NOM DIM-cat.NOM have.3PL four leg

प्लऐव्वि ओफिं याथै फि पयिण सी नूगथं चौमेव्वि.
Plāyvi ēphim yāthay phi payin sī nūgatham ceymevi.

many people.PL think.3PL that be.3PL INDEF.PL.NOM DIM-cat.NOM sweet.PL

- थोस आज़ केज़?
- Thēsa ās kes?

DEM.PROX.FEM.NOM be.3SG.FEM what.NOM

- थोस आज़ सम नुगथ​.
- Thēsa ās sam nugatha.

DEM.PROX.FEM.NOM be.3SG.FEM INDEF.FEM.NOM DIM-cat.NOM

- युवा आज़ हौ नुगथ​, नी?
Yuwā ās hey nugatha, nī?

3SG_FEM.NOM be.3SG.FEM 2SG_MASC.POSS DIM-cat.NOM, NEG.3SG.FEM

- नी. युवा आज़ नौतु खारिनु नुगथ​.
Nī. Yuwā ās neytu khārinu nugatha.

NEG.3SG.FEM. 3SG_FEM.NOM be.3SG.FEM 1SG.POSS.GEN.MASC friend.MASC.GEN DIM-cat.NOM
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2681
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Kittens

Post by Dormouse559 » 21 Apr 2016 23:48

In copular constructions, if the second element is indefinite and unmodified, it doesn't take an article. If it is modified, it takes the indefinite or partitive article as appropriate. That's why you say "Quel'ét gzatun" (It is a kitten) with no article, but "U gzatun ét un gzunne gzat" (Kittens are young cats) with an article; "gzatun" in the first sentence is unmodified, and "gzat" in the second sentence is modified, by "gzunne" (young).

When talking generally about animals, Silvish likes to use the singular definite rather than the plural, so the literal translations of the first two sentences are "The kitten is a young cat" and "The kitten has four paws".

Image Silvish
U gzatun ét un gzunne gzat.
[ʊ dʑaˈtoː.ŋ‿ɪ.t‿õ ˈdʑoː.nə ˈdʑa]
DEF.SG.M kitten be.3SG INDEF.M young-NOM.M cat.NOM

U gzatun á patre pátis.
[ʊ dʑaˈtoː.ŋ‿ɛ ˈpa.tɾə ˈpɛ.tɪ]
DEF.SG.M kitten have.3SG four paw-OBL.PL

Bién da gint pènsonna c'us gzatúns sont tíndres.
[ˈbe̯õː da dʑẽ ˈpã.sɔ.na kʊ dʑaˈtõː sõ ˈtẽː.dɾə]
a_lot of-DEF.NOM.F people think-3PL SBRD=DEF.M{PL} kitten{PL} be.3PL cute-NOM.M{PL}

- Che ét quaut ?
[kɛ‿ɪ̯ ˈko̯ao̯]
what be.3SG DET.PROX.NOM.M

- Quel'ét gzatun.
[kʊ̯ɛˈle dʑaˈtõː]
DET.DIST.NOM=be.3SG kitten.NOM

- És ét u tiev gzatun ?
[ɪˈz‿e.t‿ʊ ˈtiː dʑaˈtõː]
3SG.NOM.M be.3SG DEF.SG.NOM.M 2SG-POSS.NOM.M kitten.NOM

- Non. És ét u gzatun du miev amig / da miev'amïa.
[ˈnõː ɪˈz‿e.t‿ʊ dʑaˈtõː dʊ ˈmiː.v‿aˈmeː da ˈmiː.vaˈmeː.a]
No. 3SG.NOM.M be.3SG DEF.SG.NOM.M of-DEF.SG.NOM.M 1SG-POSS.NOM.M friend.NOM.M / of-DEF.SG.NOM.F 1SG-POSS.NOM=friend.NOM.F

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2676
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Kittens

Post by GrandPiano » 22 Apr 2016 00:57

:esp: Spanish

Los gatitos son gatos jóvenes.
[lo̞s ɣ̞aˈt̪it̪o̞s so̞ŋ ˈgat̪o̞s ˈxo̞β̞e̞ne̞s]
los gat-it-o-s son gat-o-s joven-es
ART.DEF.M.PL cat-DIM-M-PL COP.3PL.PRS.IND cat-M-PL young-PL
Kittens are young cats.

Los gatitos tienen cuatro patas.
[lo̞s ɣ̞aˈt̪it̪o̞s ˈt̪je̞ne̞ŋ ˈkwat̪ɾo̞ ˈpat̪as]
los gat-it-o-s tien-en cuatro pata-s
ART.DEF.M.PL cat-DIM-M-PL have-3PL.PRS.IND four leg-PL
Kittens have four legs.

Muchas personas piensan que los gatitos son lindos.
[ˈmut͡ʃas pe̞ɾˈso̞nas ˈpje̞nsaŋ ke̞ lo̞s ɣ̞aˈt̪it̪o̞s so̞n ˈlin̪d̪o̞s]
much-a-s persona-s piens-an que los gat-it-o-s son lind-o-s
many-F-PL person-PL think-3PL.PRS.IND REL ART.DEF.M.PL cat-DIM-M-PL COP.3PL.PRS.IND cute-M-PL
Many people think kittens are cute.


¿Qué es esto?
[ke̞ e̞s ˈe̞s̪t̪o̞]
qué es est-o-Ø
what COP.3SG.PRS.IND this-N-SG
What is this?

Es un gatito.
[e̞s uŋ gaˈt̪it̪o̞]
es un-Ø gat-it-o-Ø
COP.3S.PRS.IND one-M.SG cat-DIM-M-SG
It's a kitten.

¿Es tu gatito?
[e̞s̪ t̪u ɣ̞aˈt̪it̪o̞]
es tu-Ø gat-it-o-Ø
COP.3S.PRS.IND 2SG.FAM.GEN-SG cat-DIM-M-SG
Is it your kitten?

No. Es el gatito de mi amigo.
[no̞ ‖ e̞s e̞l ɣ̞aˈt̪it̪o̞ ð̞e̞ mi aˈmiɣ̞o̞]
no. es el gat-it-o-Ø de mi-Ø amig-o-Ø
no. COP.3S.PSR.IND ART.DEF.M.SG cat-DIM-M-SG of 1SG.GEN-SG friend-M-SG
No. It's my friend's kitten.

(The translation of the conversation assumes that the kitten and friend are both male. If the kitten were female, it would be translated as "gatita", and "el gatito" would become "la gatita", and if the friend were female, it would be translated as "amiga".)
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Jake
rupestrian
rupestrian
Posts: 24
Joined: 06 Apr 2016 18:36

Re: Kittens

Post by Jake » 23 Apr 2016 00:24

Coldi-kackax uf coldi-kackax.
Coldi-kackax auf kéni pedax.
v-Naxi 'omenax benuf coldi-kackax uf kuti.

Ka uń isi?
Uń coldi-kackua.
Uń wal coldi-kacka?
Njec. Uń jal amigal coldi-kacka.

Well, that first sentence didn't work.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2681
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Kittens

Post by Dormouse559 » 02 May 2016 19:40

Image Romanglic

Juvenile felines equal juvenile felines.
Kittens are young cats.

Juvenile felines possess appendage quartets.
Kittens have four legs.

Numerous people consider juvenile felines cute.
Many people think kittens are cute.

-Identify indicated object. / Indicated object?
-What is this?

-(Indicated object equals) juvenile feline.
-It's a kitten.

-Mercy possesses indicated juvenile feline?
-Is it your kitten?

-Negative. Ego's chum possesses indicated juvenile feline.
-No. It's my friend's kitten.

Post Reply