The Priest Wrote the King a Letter

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 15 Aug 2016 16:15

The Priest Wrote the King a Letter

Post by Void » 26 Nov 2016 20:31

(I'll just steal this from reddit):

Вихарь скрѣбъ кънѧжѣ ярѫдь.
[ˈvixarʲĭ ˈskrʲæbŭ kŭˈnʲẽʒæ ˈjærõdĭ]
priest-NOM write-3SG.PST king-DAT letter-ACC
The priest wrote the king a letter.

I really like this sentence and was wondering how would you translate it.
Last edited by Void on 27 Nov 2016 13:27, edited 1 time in total.
Rjimâyin

Ebon
sinic
sinic
Posts: 431
Joined: 02 Jul 2016 20:55

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Ebon » 26 Nov 2016 20:49

Long Dau:

Luguimisu anbadiupe luntin'e tiadīmun.
/lɯgwimisɯ ambadʲɯpe lɯntinʔe tʲadiːmɯn/
priest 3P_write_PST letter_ACC monarch_DAT

The priest wrote the king a letter.
Last edited by Ebon on 27 Nov 2016 01:26, edited 1 time in total.

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2638
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by GrandPiano » 27 Nov 2016 00:39

:chn: Mandarin

牧师给国王写了一封信。 (simplified)
牧師給國王寫了一封信。 (traditional)
Mùshī gěi guówáng xiě le yī fēng xìn.
[mu˥˩ʂʐ̩˥ keɪ̯˨˩ kwɔ˧˥wɑŋ˧˥ ɕjɛ˨˩ lɤ̆˦ i˥˩ fɤŋ˥ ɕin˥˩]
priest for king write PFV one CL letter
The priest wrote the king a letter.

(给/給 gěi literally means "to give", but it often serves a grammatical function similar to "for" in English such as indicating the recipient of an action e.g. when talking about giving someone a phone call or writing someone a letter)
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2386
Joined: 14 Aug 2010 09:36
Location: California über alles

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Khemehekis » 27 Nov 2016 01:00

Kankonian:

Olan ekheten ad tei valia.
priest write-PST for king letter

Or:

Olan ekheten valia ad tei.
priest write-PST letter for king
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 60,137 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 1155
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Znex » 27 Nov 2016 11:20

Гуже мелида кага сонда.
[guʒeː meːliða kaɣa so:da]
priest-DIR write-PST-3SG khan-DAT letter-DIR
The priest wrote the king a letter.
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5665
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Lao Kou » 27 Nov 2016 15:00

Image Géarthnuns

Chö hídhabs lé sa pfesensat chö díbsök fuzh.
DEF priest-NOM AUX.PAST INDEF letter-ACC DEF king-DAT write
The priest wrote the king a letter.
道可道,非常道
名可名,非常名

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1662
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Iyionaku » 27 Nov 2016 17:28

:deu: German

Der Priester schrieb dem König einen Brief.
[dɛɐ̯ ˈpʁiːstʰɐ ʃʁiːp deːm ˈkʰønɪç ʔaɪ̯nən ˈbʁiːf]
DEF.MASC.NOM priest write.PRET.3SG DEF.MASC.DAT king INDEF.MASC.ACC letter

:fra: French

Le prêtre écrivit une lettre au roi.
[lə ˈpʁɛtʁə ekʁiˈvit‿yn ˈlɛtʁə o ʁwa]
DEF.MASC priest write.PST.3SG INDEF.FEM letter to=DEF.MASC king

:con: Yélian

A'iagul yigúvenet malfo pès bravo.
[aˈjaxʊl ʃiˈχuːvɛnət ˈmalɸo pɛs ˈbraːvo]
DEF.ANIM=priest PST-write-3SG letter to king

:con: Caelian

Folces byarvul ma kastuic lyogivtin.
[βɔlˈʒɛʃ bʲaɾˈvʊl ma kʰaʃˈtʰʊɪ̯ç ʎɔgɪfˈtʰɪn]
priest.NOM king.DAT INDEF.FEM letter.ACC HISTPST-write.3SG>3SG

:con: Bath'aso

Khek pezkhek ninkdřetz kugsuzh peztshek.
[kʰɛk ˈpɛzkʰɛk ˈninkd͡rʒɛtz̥ ˈkɯgsuʐ ˈpɛz͡tʂɛk]
PERF write priest-ERG king-INDR letter-ABS

:con: Paatherye

म षयीण स्किड़पीने सो पायेऌ में रोगिषनु.
Ma șayīn skirpīne sē pāyel mem rēgișanu.

[ma ʃa.ˈiːn skirˈpiːne seː ˈpaːjel mem reːˈɣiʃanu]
DEF.FEM.NOM priest.NOM write.PST.3SG INDEF.MASC.ACC letter.ACC DEF.MASC.DAT king.MASC.DAT
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7782
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Lambuzhao » 27 Nov 2016 17:44

ImageRozwi

ɂelhevanuγad viʢūčane ɂōγadeu viqšriša.
priest-NOM.SG write<PLUP>3SG king-DAT.SG writing-ACC.SG
Image Yauchuan

Gača-rwayeku rihawagū wenfüwaga vayāgajo.
king=TOP monk <NMLZ>inscribe write-PST


Image Sadrås

sceritte der Hœllumann tuo dene Küningje.
write<PFT> DEF.M.NOM.SG holyman PRP DEF.M.OBJ.SG king-OBJ


:con: Çedara

Le sagreduge scrisi una lidter li rege.
Last edited by Lambuzhao on 29 Nov 2016 23:55, edited 8 times in total.

User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2638
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by GrandPiano » 27 Nov 2016 17:48

:esp: Spanish

El sacerdote le escribió una carta al rey.
[el saserˈð̞ote le eskɾiˈβ̞jo ˈuna ˈkaɾta al rej]
el sacerdote-Ø le-Ø escrib-ió un-a-Ø carta-Ø al rey-Ø
DEF.M.SG priest-SG IO-SG write-3SG.PRT.IND INDF-F-SG letter-SG to=DEF.M.SG king-SG

The priest wrote the king a letter.
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5665
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Lao Kou » 28 Nov 2016 11:43

Image Japoné語

Le 司祭 oué il ga 書ïta un 手紙 au l'王 ni.
Le chiçaille oué il ga caïta un tégami au l'eau ni.
[lœ̈ ʃɪˈsaj we i gɔ cajtɔ ɚ̃ te'gami o loʊ̯ ni]
DEF priest TOP 3SG NOM write-PAST INDEF letter ACC DEF=king DAT
The priest wrote the king a letter.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2816
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Dormouse559 » 28 Nov 2016 15:10

Iyionaku wrote: :fra: French

Le prêtre écrivit une lettre au roi.
[lə ˈpʁɛtʁə ekʁiˈvit‿yn ˈlɛtʁə o ʁwa]
DEF.MASC priest write.PST.3SG INDEF.FEM letter to=DEF.MASC king
Outside of a formal written story or history book, you would use the passé composé, giving "Le prêtre a écrit une lettre au roi". And there probably wouldn't be liaison after "écrivit" or "écrit" unless you were singing a song or reading a formal poem.

Image Romanglic
Priest scribed monarch single letter.
The priest wrote the king a letter.

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3077
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by k1234567890y » 29 Nov 2016 04:04

:con: Urban Basanawa

だ司祭書いいと一手紙とだ王
[də ʃɪsaɪ vɹi:t i:n handblat tə də kɪŋk](pronunciation)
だ 司祭 書いいと 一 手紙 と だ 王
the priest write.PST.3.SG one letter to the king(interlinear)

:con: (a new project)

kannangpa semang pomo kaksel
[kannaŋpa semaŋ pomo kaksel](pronunciation)
kannang-pa sem-ng tekam-o kak-sel
priest-TOP king-DAT letter-ACC write-PST.NONFIRSTHAND(interlinear)
...

Rosenkohl
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 34
Joined: 04 Sep 2013 20:22
Location: Warsaw, Poland

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Rosenkohl » 29 Nov 2016 22:16

:eng: The priest wrote the king a letter
:con: Preuter gemella sanna du zynna.
preuter-∅ ge-mēl-d-a sann-a du zydan-a
priest-NOM.SG PFV-write-PST-3.SG letter-ACC.SG to king-DAT.SG
[ˈpɾɛɪ̯tɛɾ ˈʁmɛla ˈsana ðʏˈzʏna]
"The priest wrote a letter to the king", implying the letter was successfully sent

There are a few alternative translations of the indirect object :eng: the king.
:con: an zydan:
an zydan-∅
to king-ACC.SG
[an ˈzyːðan]
implies it was sent to the king, but most probably still hasn't arrived

:con: zynna:
zydan-a
king-DAT.SG
[zʏna]
implies it was written "for the king", whether or not it has been sent is unknown or irrelevant

This sort of distinction (an, du and bare noun) was originally intended for other verbs (such as i skyte, "to shoot"), but as I started translating this I found myself making the same distinction somewhat naturally.

User avatar
Frislander
runic
runic
Posts: 3496
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Frislander » 30 Nov 2016 14:26

Spoiler:
Kokanãi

céa cárinĩ'e'a yo kéaróa ya sóitá
[ˈt͡ʃeːa̯ ˈt͡ʃaː.ɽi.ˈnĩ.ʔe.ʔa jo ˈkeːa̯.ɽoːa̯ ja ˈsoːɪ̯.taː]
HEAR news-write.PERF-M.OBL N.ABS person-God M.ABS rule.CON
The priest wrote the king a letter

Notes.

The noun cári is a general noun with the general meaning of "transferable information", and can be translated by an assortment of English terms, including "news", "information" and "message". Thus the incorporated verb "cárinĩ'e" is the most appropriate way of expressing words "write a letter".

Further to this, incorporating the patient/theme permits an oblique argument to be applied to the verb. This is normally a possessor, but in this example it is being interpreted as a recipient, though the possessor interpretation ("The priest wrote the king's letter/ the priest scribed for the king") is still possible. To express this unambiguously as a recipient, the longer form given below would be used.

céa cárinĩ'epo yo kéaróa yóro'a ya sóitá
[ˈt͡ʃeːa̯ ˈt͡ʃaː.ɽi.ˈnĩ.ʔe.po jo ˈkeːa̯.ɽoːa̯ ˈjoː.ɽo.ʔa ja ˈsoːɪ̯.taː]
HEAR news-write.PERF-CONT N.ABS person-God put.PERF- M.ABS rule.CON
The priest wrote a letter and gave it to the king

However, this version has the specific interpretation of the priest physically giving the king the letter. To avoid this, the potential may be used, along with a couple more valency-changing operations to remove the agency of the "giving" from the priest.

céa nĩ'e yo kéaróa pe'ã 'acáriyokóro ya sóitá
[ˈt͡ʃeːa̯ ˈnĩ.ʔe jo ˈkeːa̯.ɽoːa̯ pe.ʔã ʔa.ˈt͡ʃaː.ɽi.jo.koː.ɽo.ʔa ja ˈsoːɪ̯.taː]
HEAR write.PERF N.ABS person-God POT M-news-put.PERF<PAT> M.ABS rule.CON
The priest wrote a letter that it might be given it to the king

The -po suffix serves a variety of functions, from serving as a medial-verb marker similar to Japanese -te, to a logophoricity marker.

In the society which speaks this language, priests & "kings" are normally female, so the priest is here expressed using the non-masculine forms, while "king" takes the masculine forms.
EDIT: this is now out of date: an updated version will appear shortly.
Last edited by Frislander on 21 May 2017 16:10, edited 2 times in total.

Solarius
roman
roman
Posts: 1201
Joined: 30 Aug 2010 01:23

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Solarius » 02 Dec 2016 00:16

:con: Ussaria
Prist agguhey-ak (tyer) metub-ak alkey
priest king-ACC (BEN) letter-ACC write
"The priest wrote the king a letter."

There are a few things to here note. First, tyer would only be used if the priest's letter was to inform the king of some unknown information, or to assist him in some way. Second, Ussaria lacks an obvious translation for English king. agguhey is more like English emperor, but since almost all kings in the Ussaria-speaking world have crowned themselves that rather than guhey, which is reserved for foreign kings as well as monarchs in tales.
Check out Ussaria!

Clio
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 27 Dec 2012 23:45

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Clio » 02 Dec 2016 21:59

:grc: Ancient Greek

ὀ ἰερεὺς ἐπιστολὴν ἔγραψε τῷ βασιλεῖ.
ho hiereùs epistolḗn égrapse tô basileî.
DEF.NOM.MASC.SG priest-NOM.SG letter-ACC.SG AOR.IND-write-AOR.ACT.IND.3SG DEF.DAT.MASC.SG. king-DAT.SG

or:
ὀ ἰερεὺς ἐπιστολὴν ἔγραψεν ὡς τὸν βασιλέα.
ho hiereùs episotlḗn égrapsen hōs tòn basiléa
DEF.NOM.MASC.SG priest-NOM.SG letter-ACC.SG AOR.IND-write-AOR.ACT.IND.3SG to DEF.ACC.MASC.SG. king-ACC.SG

One also commonly sees the word βασιλεύς without the article when it's clear which king is meant, such as the King of Persia, or Alexander the Great.
Last edited by Clio on 01 Jan 2017 22:33, edited 2 times in total.
Niûro nCora
Getic: longum Getico murmur in ore fuit
scratchpad

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5292
Joined: 22 Aug 2010 18:46

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Xing » 06 Dec 2016 17:52

:con: Kwanjir

Gwirdan circar circu i Kwahan.
priest write letter DAT king
[ˈgᵂiːdɐn ˈʧiːʧɐ ˈʧiːʧʊ ʏ‿ˈkᵂɒːhɐn]

:con: Waku

Ko temu a kinna teli o wilu.
PFV write ERG priest letter DAT king
[ko tʲeːm aː kɨnʲːa tʲeːli o ɰiːl]

User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 15 Aug 2016 16:15

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Void » 08 Dec 2016 01:07

Due to my latest CK2 binge, where I conquered most of northern Europe as a Livonian (Estonian) pagan, I've decided to dabble in a Finnic (with Slavic influence) language.

Imołames črece knjacosele čreža.
[ˈimowaˌmʲe̞s ˈt͡ʃrʲe̞t͡se̞ ˈknʲæt͡so̞ˌse̞lʲe̞ ˈt͡ʃrʲe̞ʒa]
god-man write-3SG.PST king-ALL letter-ACC
The priest wrote the king a letter.
Rjimâyin

protondonor
cuneiform
cuneiform
Posts: 166
Joined: 07 Mar 2015 03:59

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by protondonor » 08 Dec 2016 16:09

Kaimen Keling

Se naida se rīksana sarnaim jēnedas.
the priest DEF king-DAT rune-PL-ACC write-PAST-3

Giskan Kel

Si praisbutair si reiksan aipistaulam jenaiþs.
/si prɛsbutɛr si ri:ksan ɛpistɔlam je:nɛθs/
DEF priest DEF king-GEN/DAT letter-ACC write-PAST-3

I would love to post this in the Gothic orthography but MySQL is choking on that, so you get a transliteration instead.

The Kaimen Keling genitive and dative have fallen together for most noun declensions in Giskan Kel (including CC-stems, which includes the word reiks king), due to extensive syncope.
Kaimen Keling: Uralic goes Germanic
Kolyma Ainu: Ainu language spoken in mainland Siberia
Wetokwa: a priori, spoken in a Death Valley-like environment, former speedlang
Mañi: a Ngerupic language inspired by Oto-Manguean, Cariban, and Mataco-Guaicuruan

Alessio
sinic
sinic
Posts: 354
Joined: 03 Sep 2012 21:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: The Priest Wrote the King a Letter

Post by Alessio » 09 Dec 2016 10:26

:con: Hecathver/Häħadhvar
Ic qursiħ trensim gamarals ï trun.
/itʃ 'xursik 'trensim gama'rals aɪ̯ trun/
DEF priest write.PAST.3SG letter.ACC DEF.DAT king.DAT
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: :rus: [:)] | :con: Hecathver, Hajás, Hedetsūrk, Darezh...

Tin't inameint ca tót a sàm stê żōv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vōl ménga dîr t'armâgn anc żōven...

Post Reply