From the journal

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 371
Joined: 14 May 2017 09:39
Contact:

From the journal

Post by Reyzadren » 12 Jun 2017 01:45

:eng: English

Dear Friend,

I have never shown this journal to anyone. After my passing, all are welcome to read it. Kindly give this book to the library. Please instruct him to put this diary among
the Library’s special collection of my short stories, poems, letters and books.

My love to everyone.


:con: griuskant

Image
Spoiler:
ki stens ;
/ki 'stəns/
to friend

aesk shur laeza zhe uarzag vozh degzaeil ki ivis.
/'esk 'ʃur 'leza 'ʒə 'uarzag vɔʒ 'dəgzeil ki 'ivis/
1SG NEG show-V this self.book during back.time to anyone

kiyaez aeskae zir, zhas uv koenan caeta.
/'kijez 'eske 'zir, ʒas 'uv 'kɯnan 'tʃeta/
after 1SG-POSS go, T0 all shall-V-PASS read-V

zaefar zhe zag ki skecgroug.
/'zefar 'ʒə 'zag ki 'skətʃgrɔug/
give-V-IMP this book to rent.place

kirkar raes toda zhe uarzag nith skecgrougae zhengki pluds zhed zida aeskae milgi riound, touil, taudnezouv un zag.
/'kirkar 'res 'tɔda 'ʒə 'uarzag niθ 'skətʃgrɔuge 'ʒəŋki 'pluds ʒəd 'zida 'eske 'milgi 'riɔund, 'tɔuil, 'taudnəzɔuv un 'zag/
tell-V-IMP 3SG put-V this self.book among rent.place-POSS group-PL REL got-V 1SG-POSS short-A story, poem, paper.message and book

thafoz.
/'θafɔz/
love-ITJ
Last edited by Reyzadren on 27 Jul 2018 12:33, edited 7 times in total.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2684
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: From the journal

Post by Dormouse559 » 12 Jun 2017 07:28

This looks like a fun challenge. I just had a quick question before I get started. Who does "him" refer to?

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5677
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: From the journal

Post by Lao Kou » 12 Jun 2017 11:09

Image Géarthnuns

Zhömauíörs sesper sís,

Fí lö ví dalgefröfsít hengefít shahövegsek bzéngöi mbírhöf. Chau arviteröthpanölörsauv síterauv, híauíalörs lav sílít chü ürafaksün mníéí rharhal.
Öçek la chí gefrölsít hengelít chü gefrölímarangíksük mükfé hügamez. Öçek la, gü seth lav chí talgefrölsít hengelít chök ítríösfadöbsöd, chak örmansad,
chak pfesensad, zhö chík gefrölsíd sítethed vasfü chö dhböikabsön agvédíabön chü gefrölímarangíksüs hüklan sho, hüpfergen, sí la öçkek híhílel.
Spoiler:
Zhömauíörs sesper sís,
friend-NOM dear-NOM 1SG-GEN
Dear Friend,

Fí lö ví dalgefröfsít hengefít shahövegsek bzéngöi mbírhöf.
1SG-NOM.NEG AUX.PRESPRF DEF.NEG journal-ACC.NEG this-ACC.NEG anyone-DAT.NEG never show
I have never shown this journal to anyone.

Chau arviteröthpanölörsauv síterauv, híauíalörs lav sílít chü ürafaksün mníéí rharhal.
DEF bow.out.and.bid.adieu-PRESPRF.GER-LOC my LOC, everyone-NOM AUX.PRES.IMPERS 3SG-ACC DEF will/volition-INSTR all-ADV read-HORT
After my passing, all are welcome to read it.

Öçek la chí gefrölsít hengelít chü gefrölímarangíksük mükfé hügamez.
2SG-NOM AUX.PRES DEF book-ACC this-ACC DEF library-DAT be.so.kind-ADV give IMP
Kindly give this book to the Library.

Öçek la, gü seth lav chí talgefrölsít hengelít chök ítríösfadöbsöd, chak örmansad, chak pfesensad,
2SG-NOM AUX.PRES, CONJ 3SG AUX.PRES.IMPERS DEF diary-ACC this-ACC DEF.PL short.story-POST.PL. DEF.PL poem-POST.PL, letter-POST.PL
Instruct one to put this diary, among my short stories, poems, letters,

zhö chík gefrölsíd sítethed va sfü chö dhböikabsön agvédíabön chü gefrölímarangíksüs hüklan sho, hüpfergen,
and DEF.PL book-POST.PL my-POST.PL among DEF collection-INSTR special-INSTR DEF library-GEN put-IMP PTCL, instruct-IMP
and books in the Library’s special collection,

sí la öçkek híhílel.
1SG AUX.PRES 2SG-DAT beseech-HORT
please.

Chí shesöls sítel la híauíalörsauk nü.
DEF love-NOM my-NOM AUX.PRES everyone-DAT be-HORT
My love to everyone.

Dormouse559 wrote:This looks like a fun challenge. I just had a quick question before I get started. Who does "him" refer to?
Interesting question that. Not the person addressed in the missive. I just went with on/man/men/one (a monk/a library worker) until/unless we're further advised.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 371
Joined: 14 May 2017 09:39
Contact:

Re: From the journal

Post by Reyzadren » 12 Jun 2017 14:06

That's the fun of the translation; it's up to your interpretation and imagination. Perfect for those languages with honorifics ;)

In essence though, the original source had proper nouns for the library and the librarian's name, but I removed them and replaced it with "him". (+10 points to Lao Kau for guessing that it's the library worker correctly!)
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1630
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: From the journal

Post by Iyionaku » 12 Jun 2017 14:26

:con: Yélian

Pès reo ʻifran.

Yecidiys pès citeʻat ciyipunai vat riurdons. Ars ròlkatsbai diselivaino pi megsanut palamé. Acat dasas vat riur pès riunúm. Sat acai pi tem farei pi ianvizat vat riurdons oci cvalamétespak o'riunúm fecun reo pliatgiun, ruyasé, malfon è riuran.

Reo iava can yanècen.

Spoiler:
Pès reo ʻifran.
[pɛs ˈɾe.ɔ ˈʔiʰɾɐn]
towards 1SG.POSS friend
To my friend.

Yecidiys pès citeʻat ciyipunai vat riurdons.
[ʃəˈkida̯iːs pɛs kɨˈte.ʔɐt ˌkɨɕɨˈpuːnaɪ̯ vɐt ˈɾi.ʉɾˌdons]
never_before to nobody NEG-PST-show-1SG DEM book-private
Never before to anyone have I shown that personal book.

Ars ròlkatsbai diselivaino pi megsanut palamé.
[aɾs ˈɾɔlkɐt͡sbaɪ̯ dɨˈselɨˌvaɪ̯no pi məgˈsaːnʉt ˌpalɐˈmeː]
as_soon_as FUT-dead-COP.1SG COND-gift-COND.INV.1SG that may-read-INV.3SG.INAN everyone
As soon as I'm dead I would be gifted if it was allowed for everyone to read it.

Acat dasas vat riur pès riunúm.
[ˈakɐ̆‿ˈdaːsɐs vɐt ˈɾiːʉɾ pɛs ˌɾi.ʉˈnuːm]
please give-JUS.2SG DEM book towards library
Please give that book to the library.

Sat acai pi tem farei pi ianvizat vat riurdons oci cvalamétespak o'riunúm fecun reo pliatgiun, ruyasé, malfon è riuran.
[sɐt ˈaːkaɪ̯ pi ˈtəm ˈɸaːɾɛɪ̯ pi ɪ̯ɐɱˈviːɟɐt vɐt ˈɾi.ʉɾˌdons ˈoki ˌkvalɐˈmeːˌtespɐk ɔˌɾi.ʉˈnuːm ˈɸekʉn ˈɾe.o ˈpli.ɐ̆‿ˌgi.ʉn, ˌruːʃɐˈseː, ˈmălɔn ɛ ˈɾi.ʉɾɐn]
2SG.OBL beg-1SG that 3SG.MASC.OBL oblige-2SG that must-put-JUS.3SG DEM book-private among collection-special DEF.GEN=library with 1SG.POSS story-short-PL, poetry, letter-PL and book-PL
I beg you to make him put that personal book among the library's special collection with my short stories, poetry, letters and books.

[Note that there is no word for "poem" in Yélian, only the uncountable "poetry".]

Reo iava can yanècen.
[ˈɾe.ɔ ˈɪ̯aːʋa kɐn ˈʃanɛkən]
1SG.POSS love for everyone
My love for all people.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2684
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: From the journal

Post by Dormouse559 » 12 Jun 2017 23:01

:con: Silvish

Czarç amìt, / Czarr'amya,

J'ä jamâ parsan-a moccrà czo jornèu. Aprè mui meurti, j'envito tott lo mando a l'lliëe. Äa la gentylliza de baillî cecc libro lui bibllotëche. Si te plì, dïlui ca mëtta czo jornèu avuò lui colletcen-i specêu bibllotechê de me novella, de me poema, de mez lettra e de mez libro.

J'embratço tott lo mando. / Jo voz embratço tot(ta).

Spoiler:
ST = "strong"/human-associated gender
WK = "weak"/non human-associated gender

Czarç amìt, / Czarr'amya,
/ɕaʁ.saˈmet ɕa.ʁaˈme.ja/
dear-M.ST friend / dear=friend-F

Dear Friend,

J'ä jamâ parsan-a moccrà czo jornèu.
/ʑe.ʑɑˈmɛ paˈsɑ̃.a muˈkʁa ɕo.ʑuˈnœ/
1SG.NOM=have.1SG never nobody show-PST_PTCP DEM-M.ACC journal

I have never shown this journal to anyone.

Aprè mui meurti, j'envito tott lo mando a l'lliëe.
/aˈpʁɛ mwiˈmœʁ.ti | ʑə̃ˈve.tu tot.tluˈmɑ̃.du aˈʎa.jə/
after 1SG-POSS.OBL death-OBL 1SG.NOM=welcome-1SG all DEF-ACC.M.WK world-ACC to {3SG.ACC=}read-INF

After my passing, all are welcome to read it.

Äa la gentylliza de baillî cecc libro lui bibllotëche.
/ˈɛ.ja la.ʑẽ.tiˈʎe.za de.baˈʎi ɕəˈkle.bʁu lwi.bi.bʎuˈte.kə/
have.IMP-2SG DEF-ACC.F.WK kindess-ACC of give-ING DEM book-ACC DEF-OBL library.OBL

Kindly give this book to the library.

Si te plì, dïlui ca mëtta czo jornèu avuò lui colletcen-i specêu bibllotechê de me novella, de me poema, de mez lettra e de mez libro.
/si.təˈple | ˈdi.lwi kɑˈmet.ta ɕo.ʑuˈnœ aˈvu lwi.kol.ləˈɕɛ̃j spəˈɕy bi.bʎo.təˈke de.me.nuˈvɛl.la de.meˈpwɛ.ma de.məˈzlɛt.tʁa e.de.məˈzle.bʁu/
if 2SG-DAT please.3SG say.IMP.2SG-3SG.DAT SBRD put-SBJV.3SG DEM-ACC.M.WK diary with DEF-OBL collection-OBL special.OBL.F.WK library-ADJ.OBL.F.WK of 1SG-POSS.PL short_story of 1SG-POSS.PL poem of 1SG-POSS.PL letter and of 1SG-POSS.PL book

Please instruct him to put this diary among the Library’s special collection of my short stories, poems, letters and books.

J'embratço tott lo mando. / Jo voz embratço tot(ta).
/ʑə̃ˈbʁat.tsu tot.tluˈmɑ̃.du ʑo.vo.zə̃ˈbʁat.tsu ˈtɔt(.ta)/
1SG.NOM=hug/kiss-1SG all DEF-ACC.M.WK world-ACC / 1SG.NOM 2PL hug/kiss all(-F)

My love to everyone.
Lao Kou wrote:Interesting question that. Not the person addressed in the missive. I just went with on/man/men/one (a monk/a library worker) until/unless we're further advised.
Reyzadren wrote:That's the fun of the translation; it's up to your interpretation and imagination. Perfect for those languages with honorifics ;)

In essence though, the original source had proper nouns for the library and the librarian's name, but I removed them and replaced it with "him". (+10 points to Lao Kau for guessing that it's the library worker correctly!)
Thanks for the responses. [:)] That's pretty much what I imagined, but I wanted to be sure.

If you wanted to be specific in the translation and say "the librarian", dïlui would become dî ovi bibllotechiey /ˈdi o.vi.bi.bʎo.təˈki.ji/ say.IMP.2SG to.DEF.OBL librarian-OBL.M.

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5677
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: From the journal

Post by Lao Kou » 14 Jun 2017 12:14

Image Japoné語

Mon 友 親愛 ni,

私 oué j'ga dja 見céta 終seau ce 日記 au qui mau ni. 後 mon 身罷ri, qui mau ga est 誘tté l'au 読mi ni. 何卒, 与étez ce 本 au la 図書館 ni.
S'il ga te ni plaît, 申chi付quétez-lui ni de 置quë ce 日記 au 中 la 図書館 nau la 収集 特別 de mes 短篇小説, mes 詩, mes 文, et mes 本 ni.

Mon 愛 皆 ni.
Spoiler:
Mon 友 親愛 ni,
Mon tomau chinaille ni,
[mɒ̃ʊ̯̃ ˈtɔmo ʃɪˈnaɪ̯ ni]
my friend dear DAT
Dear Friend,

私 oué j'ga dja 見céta 終seau ce 日記 au qui mau ni.
Ouétachi oué j'ga dja micéta tsouïsau ce nicqui au qui mau ni.
[weˈtæʃi we ʒgɔ dʒɔ ˈmɪsetɔ ˈtsu.iˌzo sœ̈ ˈnɪk.ki o ki mo ni]
1SG TOP 1SG=NOM NEG show-PAST never this journal ACC anyone DAT
I have never shown this journal to anyone.

後 mon 身罷ri, qui mau ga est 誘tté l'au 読mi ni.
Atau mon mimakari, qui mau ga est sazotté l'au yomi ni.]
[ˈato mɒ̃ʊ̯̃ ˌmɪmaˈkari, ki mo gɔ e saˈzɔt.te lo ˈjɔmi ni]
after my decease, anyone NOM be invite-PTPL 3SG=ACC read-GER ALL
After my passing, all are welcome to read it.

何卒, 与étez ce 本 au la 図書館 ni.
Deausau, atatétez ce hon au la tochaucan ni.
[ˈdoʊ̯zo, aˈtaete sœ̈ ɒ̃ʊ̯̃n‿o la ˈtɔʃokã ni]
please, give-IMP this book ACC DEF library DAT
Kindly give this book to the library.

S'il ga te ni plaît, 申chi付quétez-lui ni d'置quë ce 日記 au 中 la 図書館 nau 収集 特別 de mes 短篇小説, mes 詩, mes 文, et mes 本 ni.
S'il ga te ni plaît, meauchitsequétez-lui ni d'auquë ce nicqui au naca la tochaucan nau la choûchoux toquebètsë de mes tanpencheaucètsë, mes chi, mes foumi, et mes hon ni.
[sɪl gɔ tœ̈ ni ple, moʊ̯ʃɪtœ̈ketelɥi ni d‿okœ̈ sœ̈ ˈnɪk.ki o ˈnakɔ la ˈtɔʃokã no ˈʃu:ʃʊu̯ ˈtɔkœ̈ˌbet͡sœ̈ dœ̈ me ˌtãpẽɪ̯̃ˈʃoʊ̯set͡sœ̈. me ʃi, me ˈfʊmi, e me ɒ̃ʊ̯̃ ni]
if=3SG NOM 2SG DAT please, instruct-IMP=3SG.DAT DAT of=put this diary ACC among DEF library POSS collection special of my.PL short.story, my.PL poem, my personal.writing, and my.PL book ALL
Please instruct him to put this diary among the Library’s special collection of my short stories, poems, letters and books.

Mon 愛 皆 ni.
Mon aille minna ni.
[mɒ̃ʊ̯̃n‿aj mɪnˈnɔ ni]
my love everybody DAT
My love to everyone.
道可道,非常道
名可名,非常名

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1630
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: From the journal

Post by Iyionaku » 08 Aug 2017 09:07

:deu: German

Lieber Freund,

noch nie habe ich dieses Tagebuch jemandem gezeigt. Wenn ich tot bin, sollen es alle lesen können. Bitte bring dieses Buch in die Bücherei. Bitte sag ihm, dass er das Tagebuch in die Bibliothekssammlung meiner Kurzgeschichten, Briefe und Bücher stellen soll.
Liebe Grüße an jedermann.
Spoiler:
Lieber Freund, noch nie habe ich dieses Tagebuch jemandem gezeigt.
[ˈliːbɐ fʁɔʏ̯nt, nɔχ niː ˈhaːbə ʔɪç ˈdiːzəs ˈtʰaːgəˌbuːχ ˈjemandəm gəˈt͡saɪ̯kt]
dear.MASC.VOC friend, still never AUX.PST.1SG 1SG.NOM DEM.NEUT.ACC diary someone.DAT show.PP
Dear Friend, I have never shown this journal to anyone.

Wenn ich tot bin, sollen es alle lesen können.
[vɛn ʔɪç tʰoːt bɪn, zɔln ʔəs ˈʔalə ˈleːzn̩ ˈkʰœnən]
when 1SG.NOM dead COP.1SG, shall.3PL 3SG.NEUT everyone read.INF can.INF
After my passing, all are welcome to read it.

Bitte bring dieses Buch in die Bücherei.
[ˈbitʰə ˈbʁɪŋ ˈdiːzəs buːχ ʔɪn diː byːçɐˈʁaɪ̯]
please deliver.IMP.2SG DEM.NEUT.ACC book in DEF.FEM.ACC library
Kindly give this book to the library.

Bitte sag ihm, dass er das Tagebuch in die Bibliothekssammlung meiner Kurzgeschichten, Briefe und Bücher stellen soll.
[ˈbɪtʰə zaːk ˈʔiːm, das ˈʔɛɐ̯ das ˈtʰaːgəˌbuːχ ˈʔɪn diː bɪbli.oˈtʰeːksamlʊŋ ˈmaɪ̯nɐ ˈkʰʊə̯t͡sgəˌʃɪçtʰn̩, ˈbʁiːfə ˈʊnt ˈbyːçɐ ˈʃtəln̩ zɔl]
please tell.IMP.2SG 3SG.MASC.DAT, that 3SG.MASC.NOM DEF.NEUT.ACC diary in DEF.FEM.ACC library_collection 1SG.POSS.PL short_story.GEN.PL, letter.GEN.PL and book.GEN.PL put.INF shall.3SG
Please instruct him to put this diary among the Library’s special collection of my short stories, poems, letters and books.

Liebe Grüße an jedermann.
[ˈliːbə ˈgʁyːsə ʔan ˈjeːdɐman]
dear.PL.NOM greet.PL.NOM to everyone.ACC
My love to everyone.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 898
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: From the journal

Post by Imralu » 08 Aug 2017 11:02

Reyzadren wrote:Removed.
:tan: Swahili:
imefutwa.
i-me-fut-w-a
9-PRF-remove-PASS-Ö

(it has been) removed

Why though?
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1630
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: From the journal

Post by Iyionaku » 08 Aug 2017 12:34

Imralu wrote:
Reyzadren wrote:Removed.
:tan: Swahili:
imefutwa.
i-me-fut-w-a
9-PRF-remove-PASS-Ö

(it has been) removed

Why though?
Ö?
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 898
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: From the journal

Post by Imralu » 08 Aug 2017 17:16

Iyionaku wrote:
Imralu wrote:
Reyzadren wrote:Removed.
:tan: Swahili:
imefutwa.
i-me-fut-w-a
9-PRF-remove-PASS-Ö

(it has been) removed

Why though?
Ö?
Ah, it's meant to be Ø but I can only type that easily on my phone. Weird though, because I did type this on my phone, so not sure why I did that.

Anyway, the little final -a on Bantu verbs in Swahili doesn't indicate anything except it's not subjunctive and it's not present-tense-negative. It's sometimes glossed INDIC, sometimes FV (final vowel) and I've even seen it glossed with a question mark. The other option is to regard it as part of the stem and cover it's replacement by suffixes under morphophonology, but I think it's best to just gloss it as Ø. I'm still figuring out how to do things with a German windows keyboard, so I semi-logically replace it with Ö when I can't be bothered copying and pasting Ø from elsewhere. I really miss using the US-International keyboard.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1630
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: From the journal

Post by Iyionaku » 27 Jul 2018 11:51

:chn: Chinese

F*** the last sentence. I used google translate for it. 别判断我...

尊敬的朋友,
我向某人从来没展示过这本日记。一旦我死掉,大家就可以读。请把这本书带到图书馆。使他把这本日记放在图书馆的我的短篇小说、诗和书的收藏的里面。
我对每个人的爱。
Spoiler:
尊敬的朋友,
Zun1jing4 de peng2you3
beloved GEN friend
Dear Friend,

我向某人从来没展示过这本日记。
Wo3 xiang4 mou3ren2 cong2lai2 mei2 zhan3shi4guo zhe4ben3 ri4ji4.
1SG to someone never NEG.PST show-EXP DEM.PROX-CL diary
I have never shown this journal to anyone.

一旦我死掉,大家就可以读。
Yi1dan4 wo3 si3diao4, da4jia1 jiu4 ke3yi3 du2.
once 1SG die-COMPL, everyone then may read
After my passing, all are welcome to read it.

请把这本书带到图书馆。
qing3 ba3 zhe4ben3 shu1 dai4 dao4 tu2shu1guan3.
please ACC DEM.PROX=CL book take to library
Kindly give this book to the library.

使他把这本日记放在图书馆的我的短篇小说、诗和书的收藏的里面。
Shi3 ta1 ba3 zhe4ben3 ri4ji4 fang4 zai4 tu2shu1guan3 de wo3 de duan3pian1-xiao3shuo1, shi1 he2 shu1 de shou1cang2 li3mian4.
instruct 3SG.MASC ACC DEM.PROX=CL diary put at library GEN 1SG GEN short_story, poem and book GEN collection inside
Please instruct him to put this diary among the Library’s special collection of my short stories, poems, letters and books.

我对每个人的爱。
Wo3 dui4 mei3ge4 ren2 de ai4.
1SG for each-CL person GEN love
My love for everyone.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply