I can’t go back to yesterday

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 457
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

I can’t go back to yesterday

Post by Parlox » 09 Sep 2017 20:53

This translation challenge was on reddit a little while ago, i figured i would post this over here as it's a pretty neat translation. Anyways, i'm interested in how other conlangs translate "yesterday".

I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.

Makǔdorın

Ko košreoso montsǔm yı, usǔm key̌as sǒnuč yı.
[kɤ kɤʃɹɛɤ mɤnt͡sʌm ci, ɯsʌm kɛɟas sɘnɯt͡ʃ ci]
Go capable-NEG yesterday i COP-PAST(PASS) person different i
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
(lit, i’m not capable of going back to yesterday, i was a different person)


Mändȩs

A i ţläsa u̧ňdao lao ţroaku̧, a äsma antad u nas i ʔikaki ȩţlom los äsma ʔuvo.
[a i θlaːsa ʌndao lao θɹoakʌ a aːsma antad ɯ nas i ʔikaki eθlom los aːsma ʔɯvo]
COP I move-NEG(pres) back EXT-GEN-ABS yesterday, COP that reason SIMP-PRES i different person EXT-ESS-ABS that time
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
(lit, i’m not capable of moving back to yesterday, the reason is i was a different person at that time)

Please tell me if this violates any board rules.
Last edited by Parlox on 09 Sep 2017 21:05, edited 1 time in total.
 • :con: Cajun, a descendant of French spoken in Louisiana.
 • :con: Bàsupan, loosely inspired by Amharic.
 • :con: Oddúhath Claire, a fusion of Welsh and Arabic.

User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 457
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Parlox » 09 Sep 2017 21:05

My other two conlangs.

Shönyov

Hivëihi i ngoprötü, nëaada tsi i yzave olü.
[hivɯihi ʔi ŋoprøty nɯɑdɑ tsi ʔɑ d͡ʒave oly]
Go-DUPNEG i yesterday, COP(past)-PAST-PER because i different person
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
(lit, i can’t go to yesterday, because i was being a different person)

H̭itoymh̭a

Ṱoḙǵdoc̭a, ṋikad’omaḱtiḙyc̭aǵdo.
[ʈoɛg͡doʃ͡ja ŋikadomak͡tiɛa͡iʃ͡jag͡do]
go-NEG-1ST-TILOC-PAST, person-different-RES-1ST-COP-PAST-TILOC
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
(lit, i can’t go into the past, the reasoning is i was different person at that stated time in the past)
 • :con: Cajun, a descendant of French spoken in Louisiana.
 • :con: Bàsupan, loosely inspired by Amharic.
 • :con: Oddúhath Claire, a fusion of Welsh and Arabic.

User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7700
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Lambuzhao » 10 Sep 2017 14:21

[insert image, momswiving Photobucket Haidukes :mrred: ] Rozwi

Baum ki yebonitosanie nusžeičili, ʔod θeθru nu biy done~zēndæ
CNJ ADV beome<PLUP>1SG different.NOM.SG | PRP yesterday NEG be.able<PRS>1SG=1SG.NOM INF=arrive<NMLZ>

Since now I have become different, I cannot arrive at yesterday.

Whoops! I was supposed to have already become different in the past.
[xP]
Rev up the old Type 40...
Flux capacitor fluxxing...
[B)]

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Iyionaku » 11 Sep 2017 06:36

Parlox wrote:Please tell me if this violates any board rules.
I can't see why it should.

:con: Yélian

Cityavacurai siy parcas viydre gòn yibai puleopilat.
[kɨt͡ʃɐʋɐˈkuːɾaɪ̯ sa̯iː ˈpaɾkɐʃ ˈva̯iːdɾə xɔn ˈɕiːbaɪ̯ pʉˈleːoˌpilɐt]
NEG-POT-go_back-1SG before sun because then PST-COP.1SG human-different
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.

"siy parcas" is the word for yesterday; it means literally "before the sun". The prepositional phrase causes the absence of the preposition "pès" that normally has to be used with the verb "vacura" (to go back; to come back; to rise again; to return)

:con: Ular

时来对无去能我,时在由为得人一成有我。


Khõrphăw thŏ pãm lhù pár lăn, khõrphū phárnùng tā ngō ówthòn jù lăn.
[kʰɔ̃ɹ˧ˈpʰɑ̂ʊ̯˧˩ tʰi˩ pɑ̃m˩ ʟu˩ pɑɹ˥ lɛn˥˧. kʰɔ̃ɹ˧pʰu˧ pʰɑɹ˥nyŋ˩ tɛ˧ ŋɔ˧ ɔʊ̯˥tʰin˩ ju˩ lɛn˩]
yesterday to NEG go can 1SG, back_then because TOP human become_different PST 1SG
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Iyionaku » 11 Sep 2017 09:41

:con: Caelian

Rar sedderoc kë burninas, byol totyowyen pyëletowy sibyäi pöntäpir.
[rah ʒɛdɛˈrɔʃ kʰə buɾniˈnaʃ, bʲɔl tʰɔtʲɔˈʋɛn pʲəlɛˈtʰɔʋ ʒiˈbʲæɪ̯ pʰøntʰæˈpiɾ]
1SG.NOM yesterday-ALL NEG go.1SG>3SG-POT, because person.ESS different.ESS PST-COP.1SG>3SG time.DEM.TERM
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Iyionaku » 12 Sep 2017 09:59

:con: Bath'aso

Zar ħaloxb ik khekersh shexk, spħezt khek bat korkosht gromptshosht posjot.
[zɑɾ ˈʕɑɫɔxb ik ˈkʰɛkɛɾʂ ʂɛxk, spˤɛzt kʰɛk bɑt ˈkʌɾkʌʂt ˌ͡gɣʌmp͡tʂʌʂt ˈpʌsjɔt]
NEG go=1SG.ABS to yesterday back, because PERF 1SG.ABS person-COMP different-COMP DEM.DIST_time
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Itlani Jim
rupestrian
rupestrian
Posts: 10
Joined: 12 Sep 2017 14:06

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Itlani Jim » 12 Sep 2017 19:59

"I can't go back to to yesterday because I was a different person then."

In Itlani:

"Ta yavaspalese vugmishya ra-makayaru var valayit emdál idatá onyavu."
(The past-day return-go not-I can because a different person that-time I was.")

*vug- (as in vugmishya is an intensive prefix signifying to return to a former state or place. The less emphatic "shta-" as in shtamishya could also be used.

Tsiasuk

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 894
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Imralu » 13 Sep 2017 12:42

:tan: Swahili:

Siwezi kurudi kwenye jana kwa sababu nilikuwa mtu mwingine pale.
si-wez-i ku-rudi kw-enye jana kw-a sababu ni-li-ku-w-a mtu mw-ingine pa-le
NEG.1S-able-NEG.PRED INF(15)-return 17-ORNATIVE yesterday 17-GEN cause(9) 1S-PST-EXT-be-Ø person(1)1-other 16-DEM.DIST

I can't go back to yesterday because I was a different person then.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5677
Joined: 25 Nov 2012 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Lao Kou » 14 Sep 2017 08:47

Image Géarthnuns:

Vaçte hereçkeftö sí lé sau íalörs ölvöinger nöi sho, fí la ve hereçkedalgsev ba semekadiz hempraikh.
because then 1SG-NOM AUX.PAST INDEF person-NOM different-NOM be PTCL, 1SG-NOM.NEG AUX.PRES DEF.NEG yesterday-LOC.NEG PTCL go.back be.possible-CONCL
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.

Image Japoné語

私 oué j'ga dja 得rë pas 戻rë 昨日 ni, parce que j'ga été un 人 别的 cette 時 ni.
Ouétachi oué j'ga dja èrë pas modôrë saquedjitsë ni, parce que j'ga été un hitau bètsetéqui cette toquie ni.
1SG TOP 1SG=NOM NEG be.able-PRES NEG go.back yesterday ALL, because 1SG=NOM be-PAST INDEF person different that time LOC
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
道可道,非常道
名可名,非常名

User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 457
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Parlox » 14 Sep 2017 22:58

Çu Mënçǔär

Ǎçuģë çümǎçossiça, ǎǎriçn pǎrkänëzzoirço.
[ɑːsuʙɛ sɯ̽mɑːsɤʃisa, ɑːɹisn pɑːɹkɑnɛzɤiɹsɤ]
1ST.NOM.SING-NEG-PRES-CAP.SING switch-HODI.PAST-TI-LOC, 1ST.NOM.SING-CON.SING-COP.PAST person.different-TI.SING-LOC.SING
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then. (lit, I am not capable of switching to the time at yesterday, because i was a different person at that point in time.)

Qónćsťp̌čke, a test-lang.

Nć a ǩcp̌on me on i ngp̌cn onć zćč, nć a sxx̌nć thxť ú on p̌nsxćƛ.
[nt͡ʃ a kʼt͡spʼʌn mɛ ʌn iŋpʼt͡sn ʌnt͡ʃ ʃt͡ʃt͡sʼ, nt͡ʃ a sxxʷnt͡ʃ uː ʌn pʼnsxt͡ʃt͡ɬ ]
LOC DEF time yesterday i NEG capable go backwards, LOC DEF person different COP i because
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then. (lit, i am not capable of going backwards at the time of yesterday, the reasoning is i was a different person at that time)

A note, if a non ejective consonant is placed between two ejectives the non-ejective is made nasal, but there is no airflow in the mouth.
 • :con: Cajun, a descendant of French spoken in Louisiana.
 • :con: Bàsupan, loosely inspired by Amharic.
 • :con: Oddúhath Claire, a fusion of Welsh and Arabic.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1628
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Iyionaku » 16 Sep 2017 17:31

:con: Paatherye

ना नेर हेमुर फीजखरसमे मेज़ ठूरढेज़, खीते कौवे सःयोनु पाठेर शोमूमज़ शोकु.
Nā ner hemur phījakharsame mes thūrdhes, khīte keywe s'yēnu pāther ēmūmas ēku.

[naː neɾ ˈhemuɾ ˌpʰiːd͡ʒaˈkʰaɾsame mes ˈtʰurθes, ˈkʰiːte ˈkei̯we ˈsjeːnu ˈpaːtʰeɾ eːˈmuːmas ˈeːku]
NEG.3SG.FEM 1SG.DAT possible go_back.INF DEF.FEM.ALL yesterday.ADJ.ALL, because back_then INDEF=different.FEM.NOM person.NOM COP.PRET.1SG 1SG.NOM
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 457
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Parlox » 20 Sep 2017 06:29

Pod

Ġodubóddó pód adåypodd, aynkay puayodbayópodpode.
[kʼɑdɯpʼɤɖɤ pɑd adɑipɑɖ ainkai pɯaiɑdpʼaiɤpɑdpɑdɪ]
Capable-NEG-1STTRIG.3RDTRIG GEN go-PER-HODI.PAST, COP-PAST-1STTRIG.1STTRIG person-different-TI-LOC
I can’t go back to yesterday, because i was a different person then
 • :con: Cajun, a descendant of French spoken in Louisiana.
 • :con: Bàsupan, loosely inspired by Amharic.
 • :con: Oddúhath Claire, a fusion of Welsh and Arabic.

User avatar
Threr
cuneiform
cuneiform
Posts: 98
Joined: 03 Nov 2014 20:10

Re: I can’t go back to yesterday

Post by Threr » 23 Sep 2017 17:57

I can’t go back to yesterday, because i was a different person then.

:con: Deyryck

Gûmétapa ihâréina Yétispa môds
it.yesterday I.AGAIN.can..NEG.GOAL:none I.different_person.PAST GOAL:CAUSE

Post Reply