Oaths of Strasbourg

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7700
Joined: 13 May 2012 01:57

Oaths of Strasbourg

Post by Lambuzhao » 24 Apr 2018 15:03

I have a snippet of this thanks and due to Sal posting it on his Romlang site.

I intend to translate the Germanic version into Sadrås.
I welcome all comers to translate the Old French and Althochdeutsch into thematically congruent
:con: s wherever possible.

Or all into one :con:.

A Glossopoetic Bon Appetit! & Gud Esse!

Pour l’amure de Deo prolasçe gendes grisçañas, prolaçe sajvaçò comùn noëtri, e hages geongeçe,
PRP DEF.M.SG=love.SG PRP god.SG PRP=DEF.F.PL=CNJ people.PL christian.F.PL | PRP=DEF.F.PL=CNJ salvation.SG common.SG 1PL.GEN | PRP PROX=day.SG ADV
For the love of God and for Christian Peoples, and for our common conservation, from this day forward,

Siçe Deo mi dona qu scie queaçe
ADV=CNJ god.SG 1SG.DAT give<PRS.ACT.INDIC>3SG REL.INAN know<PRS.ACT.SBJV>3SG be.able<FUT.ACT.SBJV>3SG=CNJ
As God grants me the knowhow and ability

Gesfẽdà eio el mio frodùr Calò, etçe nel’ageuta etçe nel’oñe re agẽda quaque
Defend<FUT.ACT.INDIC>1SG 1SG.SBJ DEF.M.ACC.SG <Charles> | CNJ PRP=DEF.F.SG=help.SG CNJ PRP=DEF.F.SG=every.SG thing do<FUT.PASS.PTCP>F.SG INDEF.F

Siçe codo vir deù geoste ageovar el sui frodùr
ADV=CNJ ADV man.SG ought<PRS.ACT.INDIC>3SG right<ADVZ> help<PRS.ACT.INF> DEF.M.ACC 3SG.M.POSS brother.SG

In hogomò tæquæ quia simüje is mi façe.
PRP PROX=mode REL.N=INDIR.N CNJ similar<ADVZ> 3SG.M.NOM 1SG.DAT make<PRS.ACT.SBJV>3SG

Ino nullũ patdũ cũ Lothari panga eio
PRP=DEF.N.SG NEG.DEM.N.SG pact.SG PRP <Luther> fix<FUT.ACT.INDIC> 1SG.NOM

Qu quea noçer el mio frodùr Calò.
REL.N be.able<PRS.ACT.SBJV>3SG injure<PRS.ACT.INF> DEF.M.ACC.SG 1SG.POSS.M.SG <Charles>

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 886
Joined: 11 May 2017 00:47
Location: California

Re: Oaths of Strasbourg

Post by spanick » 25 Apr 2018 13:52

I’m terrible at glossing, so my apologies in advance. I plan on translating the german text into Gotski at some point but here is the Old French portion translated into Túrnnan.

Edit: Re: Doormouse’s point about the translation, I’ve updated mine as well.

Túrnnan

Per l’ämar del Deu ä per lus poblus cristienus
/pr̩ ˈlɛ.mɑr dl̩ ˈde.ʌ æ pr̩ lʌs ˈpob.lʌs ˈcɾist.jən.ʌs/
for DEF.M.SG=love of=DEF.M.SG god and by DEF.M.PL people-PL christian-M.PL
For the love of God and for Christendom

ä nus sälvesi comúnn a pärtir de quistu zi
/æ nus ˈsɛl.və.sɨ ˈko.muɲ ɑ ˈpɛɾ.tɨr də ˈkfi.stʌ ˈzi/
and 1.PL.SUB salvation common to leave-INF of this-M.SG day
and our common salvation, from this day onwards,

coma le Deu dä mi lä säpiensi ä lä podensi,
/ˈko.mɑ lə ˈde.ʌ ˈdɛ mɨ læ ˈsɛp.jən.sɨ æ læ ˈpo.dən.sɨ/
how DEF.M.SG god give-3.SG.PRES 1.SG.OBL DEF.F.SG wisdom and DEF.F.SG power
as God will give me the wisdom and power,

ê prudäghré quistu frader de mi, Chärlu,
/e ˈpru.dæ.ɣɾe ˈkfi.stʌ ˈfɾad.r̩ də mɨ ˈʃɛɾ.lʌ/
1.SG.SUBJ protect-3.SG.FUT this-M.SG brother of 1.SG.OBL Charles
I shall protect this brother of mine Charles,

per l’äsistensi ä in onn fächend,
/pr̩ ˈlɛ.sɨ.stən.sɨ æ ɨn ɔɲ ˈfɛ.ʃənt/
for DEF.F.SG=assistance and in every doing
with aid and in all matters,

coma oma div per lu drictu ilu frader sustiner
/ˈko.mɑ ˈo.mɑ ˈdiv pr̩ lʌ ˈdɾix.tʌ ˈi.lʌ ˈfɾad.r̩ ˈsu.stɨn.r̩/
how man owe-3.SG for DEF.M.SG.OBL right-M.SG 3.M.SG.OBL brother protect-INF
as one ought to protect one's brother,

si sulment qui il fächisä del mezimu per mi.
/sɨ ˈsul.mənt kfɨ ɨl ˈfɛ.ʃɨ.ɾe də ˈme.zɨ.mʌ pr̩ mɨ/
if only that 3.SG.M.SBJ do-3.SG.COND of=DEF.M.SG same for 1.SG.OBL
so that he may do the same for me,

Ä cú Loder ê nun fächiré ún’äcordu qui,
/æ ku ˈlod.r̩ e nʌn ˈfɛ.ʃɨ.ɾe ˈaʊ.næ.kɔɾ.dʌ kfɨ/
and with Lothair 1.SG.SBJ NEG do-1.SG.FUT INDEF.M=accord that
And with Lothair I will not make a covenant that

per mi volunt, fächiré lu malu a quistu frader de mi, Chärlu.
/pr̩ mɨ ˈvo.lʌnt ˈfɛ.ʃɨ.ɾe lʌ ˈma.lʌ ɑ ˈkfi.stʌ ˈfɾad.r̩ də mɨ ˈʃɛɾ.lʌ
by 1.SG.OBL will do-3.SG.FUT DEF.M.SG bad to this-M.SG brother of 1.SG.OBL Charles
by my will, would harm this brother of mine, Charles.
Last edited by spanick on 25 Apr 2018 23:12, edited 1 time in total.

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 886
Joined: 11 May 2017 00:47
Location: California

Re: Oaths of Strasbourg

Post by spanick » 25 Apr 2018 17:43

Here’s Carl’s German response translated into Old Gotski. I’ll forego the IPA transcription because the orthography is pretty transparent.

Лува Годс ꙗх ѳѡѳа Гоѳе
Luva Gods jah þöþa Goþe

love-F.INS.SG god-N.GEN.SG and people-F.INS.SG god-F.GEN.SG
For the love of God and Christendom

ꙗх ѫкеро нарени фрам ьенени даье ан
jah ǫkero nateni fram jeneni daje an,

and 1D.GEN-F.INS.SG salvation-F.INS.SG from this-M.DAT.SG day-M.DAT.SG on
and the salvation of us both, from this day on

хуо Год гавеꙥ геван мес снотрон ꙗх махти
huo God gavelj gevan mes snotron jah mahti

how god-N.NOM.SG PFV-will-3S give-INF 1S.DAT wisdom-F.ACC.SG and power-F.ACC.SG
as God will give me the wisdom and power,

ек берган ьененес менас бруоѳрес
ek velj bergan jenenes menas bruoþres

1S.NOM will-1S protect-INF this-M.GEN.SH 1S.GEN-M.GEN.SG brother-M.GEN.SG
I shall protect this brother of mine,

хуо ман скал берган есас бруоѳрес
huo man skal bergan esas bruoþres,

how man shall-3S protect-INF 3S.M-M.GEN.SG brother-M.GEN.SG
as one ought to protect one's brother,

софож ес веꙥ дон мес сам.
sofož es velj don mes sam.

so.for 3S.M.NOM will-3S do-INF 1S.DAT same-M.ACC.SG
so that he may do the same for me,

Ꙗх меѳ Людхаже не веꙥ ек гꙛган ин невихти ѳе
Jah meþ Lüdhaže ne velj ek gągan in nevihti þe,

and with Lothair-M.DAT NEG will-1S 1S.NOM go-INF in nothing-N.DAT.SG REL
And with Lothair I shall never go along with anything that,

менен веꙥене, велд скаѳиан еме, Хлудвиг.
menen veljene, veld skaþian eme, Hludvig.

1S.GEN-M.INS.SG will-M.INS.SG will<SJV>-3S harm-INF 3S.M.DAT Louis
by my will, would harm him, Louis.”

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2681
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Oaths of Strasbourg

Post by Dormouse559 » 25 Apr 2018 21:22

Wikipedia's English translation renders "in o quid" as "so that", but the Romance language translations (possibly based on each other) all use "as long as / provided that". I need a way of saying the latter, so I'll go with that. In Silvish, that would be "si soulaman que", which is also how you say "if only", but the two meanings are differentiated because the following verb takes different forms of the subjunctive.


:con: Silvish
Par l' amour lê Bondî e pu peûpli crettyan-i e par neuttra sovely commen-a, a partî de sê jeurni, u tanti qu' li Bondes m' en bely lou savê e lou plê, jou souttandrê mê frerri ichi, Harlou, avé d' êda e quenti qu' eu sé, coum' on dé, justaman, souttan-î sê frerri, si soulaman qu' eu facha ensi par mê. E avé Lotêyi jou prandrê nonca gré d' accor quì, par mê volontêyi, facha mà a mê frerri ichi, Harlou.


Par l' amour lê Bondî e pu peûpli crettyan-i e par neuttra sovely commen-a, a partî de sê jeurni,
[pa.ʁləˈmuʁ lɛː.bɔ̃ˈdiː e.pyˈpœː.pli kʁɛˈtjɑ̃.i ʔe.paʁ.nœt.tʁa.səˈvɛʎ kɔ̃ˈmẽ.ə | ʔa.paˈtiː de.sɛˈʑœʁ.ni]
for DEF love DEF-ACC god-ACC and for-DEF people-OBL christian-OBL.M.C and for 1PL.POSS.OBL-F salvation.OBL common-F to depart-INF from DEM-OBL day-OBL

For the love of God and for Christendom and our common salvation, from this day onwards,

u tanti qu' li Bondes m' en bely lou savê e lou plê,
[ʔyˈtɑ̃n.ti kli.bɔ̃ˈdɛs mɛ̃ˈbɛʎ lu.səˈvɛː e.luˈplɛː]
to_DEF much-OBL SBRD DEF-NOM.M.N god 1SG give.PRS_SBJV.3SG DEF-M.C knowledge and DEF-M.C power

as God gives me the knowledge and power,

jou souttandrê mê frerri ichi, Harlou, avé d' êda e quenti qu' eu sé,
[ʑu.sut.tɑ̃ˈdʁɛː mɛˈfʁɛʁ.ʁi ˈʔi.ɕi | ˈha.ʁlu | ʔəˈve dɛː.də ʔəˈkɛ̃n.ti kəˈse]
1SG.NOM support-FUT.1SG 3SG.POSS-ACC brother-ACC here Charles with PART help.OBL and INT-OBL.M.C REL 3SG.NOM.M be.PRS_SBJV.3SG

I shall support this brother of mine Charles, with aid and anything (else),

coum' on dé, justaman, souttan-î sê frerri,
[ku.mɔ̃ˈde | ʑystəˈmɑ̃ŋ | sut.tŋ̩iː sɛˈfʁɛʁ.ʁi]
as 3SG ought.3SG rightly support-INF 3SG.POSS-ACC brother-ACC

as one ought to by rights support one's brother,

si soulaman qu' eu facha ensi par mê.
[si.su.ləˈmɑ̃ŋ kəˈfa.ɕə ˈʔɛ̃n.si paˈmɛː]
if only SBRD 3SG.NOM.M do.PRS_SBJV thus for 1SG.DISJ

so long as he does the same for me.

E avé Lotêyi jou prandrê nonca gré d' accor
[ʔe.əˈve ləˈtɛː.ji ʑu.pʁɑ̃ˈdʁɛː ˈnɔ̃ŋ.kə ˈgʁe daˈkɔʁ]
and with Lothair-OBL 1SG.NOM take-FUT.1SG never NEG PART covenant

And I shall never make any covenant with Lothair

quì, par mê volontêyi, facha mà a mê frerri ichi, Harlou.
[ˈki | par.mɛː.vo.lɔ̃ˈtɛː.ji | ˈfa.ɕə ˈma a.mɛˈfʁɛʁ.ʁi ˈʔi.ɕi | ˈha.ʁlu]
REL-NOM by 1SG.POSS will-OBL do.PRS_SBJV harm to 1SG.POSS-OBL brother-OBL here Charles

that, by my will, would harm this brother of mine Charles.

Post Reply