Papyrus

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 369
Joined: 14 May 2017 09:39
Contact:

Papyrus

Post by Reyzadren » 19 May 2018 15:22

:eng: English
Ancient Egyptians developed papyrus, the earliest form of writing paper, around 2400 B.C. To make papyrus, the Egyptians first placed strips of pith (or sliced plant trunk) side by side.

:con: griuskant

Image

uarkzaeili ijipe zhaeista tosktaud zhed az ist uarki xektaudkuid vozh voezh esh 2400ae nast.
/'uarkzeili 'idʒipə 'ʒeista 'tɔsktaud ʒəd az 'ist 'uarki 'ɣəktaudkuid vɔʒ vɯʒ 'əʃ '2400e 'nast/
old.time-A Egypt-N create-V wood.paper REL is most old-A write.paper.type during around reverse 2400-POSS year

ijipe yaj xaushi toda is jithi skargyintsuden hin ara tosktaud.
/'idʒipə 'jadʒ 'ɣauʃi 'tɔda 'is 'dʒiθi 'skargjintsudən hin 'ara 'tɔsktaud/
Egypt-N first adjacent-A put-V many long-A plant.skin.cut-N-PASS for do-V wood.paper
Last edited by Reyzadren on 17 Jun 2018 15:14, edited 2 times in total.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2681
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Papyrus

Post by Dormouse559 » 14 Jun 2018 02:02

:con: Silvish

Li-z Êjitchan-i d' l' Antiquetê devvlopâ lou papirou, la primyêya forma du papì a eccrîvre, u teurni de 2400 av. Jci.
[li.zɛː.ʑiˈɕɑ̃.i dlɑ̃n.tikəˈtɛː dɛv.vləˈpɑː lu.pəˈpi.ʁu | la.pʁi.mjɛː.jəˈfɔʁ.mə dy.pəˈpi ʔa.ɛˈkʁiː.vʁə | ʔyˈtœʁ.ni dəˈvɛ̃n.ti ɕa.truˈmiʎ.ʎə ʔəˈvɑ̃ŋ ʑe.zyˈkʁit.ti]
DEF-PL Egyptian-PL of DEF antiquity develop-PST.3PL DEF-M.C* papyrus DEF-F earliest-F form of-DEF paper to write-INF at-DEF round-OBL of 2400 before Jesus_Christ-OBL

Ancient Egyptians developed papyrus, the earliest form of writing paper, around 2400 B.C.

Par fyêre lou papirou, avan teûti, li-z Êjitchan-i accottêya d' rebant de moulla.
paˈfjɛː.ʁə lu.pəˈpi.ʁu | ʔəˈvɑ̃ŋ ˈtœː.ti li.zɛː.ʑiˈɕɑ̃.i ʔak.kɔˈtɛː.jə dʁəˈbɑ̃nt dəˈmul.lə]
for make-INF DEF-M.C papyrus before all-OBL DEF-PL Egyptian-PL place_side_by_side-IPF.3PL PART strip-PL of pith

To make papyrus, the Egyptians first placed strips of pith side by side.

* C = "common" or non-human-associated gender


I decided on Silvish's term for BC for this translation, and I'm really digging it. Fully written out, it's avan Jezuccritti (before Jesus Christ), and then it gets abbreviated to av. Jci

User avatar
Mándinrùh
rupestrian
rupestrian
Posts: 22
Joined: 21 Aug 2016 19:37
Location: New England

Re: Papyrus

Post by Mándinrùh » 24 Jun 2018 21:50

Image Bwángxùd

Bábiru mbíng xatda babiú bùnqan búndamík qitubwu bwàding drínbwúngbwúng xatdau draúrákbung nátikrìtù númkaùg.
/bá.bi.rɯ ᵐɓɪ́ŋ ʀɐt.da ba.bjɯ́ bɯ̰n.qɐn bɯ́n.da.mɪ́k qɪ.tɯ.bʷɯ bʷa̰.dɪŋ drín.bʷɯ̽́ŋ.bʷɯ̽́ŋ ʀɐt.da̯ɯ dra̯ɯ́.rɐ́k.bɯ̽ŋ ná.tɪk.rḭ.tɯ̰ nɯ́m.kɐ̯ɯ̽ɡ/
Bábiru mbíng xatda babiú bùn-qan búndamík qitu-bwu bwàdi-ng drínbwúng~bwúng xatda-u dra-ú-rák-bung nátikrìtù númkaùg.
Papyrus most ADJ\ancient paper REL-DAT long_ago Egypt-LOC design-PROD person~PL ADJ\ancient-LOC twenty-and-four-hundred bc year-LOC
‘People in ancient Egypt made the design for papyrus, which is the most ancient paper, in year 2400BC.’

Ngáduk bábirung bùnqan babbíng qímqím dùndan.
/ŋɐ́.dɯ̽k bá.bi.rɯ̽ŋ bɯ̰n.qɐn ba.ɓɪ́ŋ qɪ́m.qɪ́m dɯ̰n.dan/
Ngáduk bábiru-ng bùn-qan babbíng qím~qím dùndan
Process papyrus-PROD REL-DAT strip\ADJ pith~PL ADJ\adjacent
‘The process for making papyrus was to have strips of pith adjacent.’
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili

Khemehekis
mayan
mayan
Posts: 2156
Joined: 14 Aug 2010 08:36
Location: California über alles

Re: Papyrus

Post by Khemehekis » 25 Jun 2018 01:11

Kankonian:

Egiptikes yughela *esen slibrim zash kolos tri kals ad luimash ad ekhet veye 2400 kinek khezke. Ad hami id slibrim, Egiptikes inam we irkomen frelithes na pezeth reres stak az kapilizen na vare telnet.
Egyptian-PL ancient develop-PST papyrus APPOS form SUPL early for paper for write about 2400 K Kh. for make done_to papyrus Egyptian-PL one-th ADV put-PST strip-PL of pith in_other_words trunk REL slice-PSV-PST of plant side_by_side

Note: kinek, or K is the first letter in the Kankonian word kaluk, meaning before. Khezke, or KH, is the first letter in Khristos.

I did that without needing to coin any new words nor grammar rules!
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 58,000 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

Post Reply