Fish smoking cigarettes

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2833
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Fish smoking cigarettes

Post by Dormouse559 » 04 Jan 2019 04:34

Frislander wrote:
04 Jan 2019 01:35
(I've split it up into several lines to make the gloss more readable. Also there's no cigarettes smoked by Asta speakers, so they're "smoky leaves" here)
Those Asta speakers. I bet they just carry around cigarettes to look cool. [B)]
eldin raigmore wrote:
24 Nov 2018 03:02
This was all about cigarette-smoking fish.
But the thread-title led me to expect fish-smoking cigarettes.
What about them?
Ah, you see, my use or non-use of hyphens is always intentional. I'm pretty sure the fish-smoking cigarettes are banned by the FDA, unless you take your fish extra carcinogenic.

Ryanvadar
rupestrian
rupestrian
Posts: 24
Joined: 01 Aug 2011 06:15

Re: Fish smoking cigarettes

Post by Ryanvadar » 30 Jan 2019 02:03

English
Please do not throw your cigarette butts on the ground!!! The fish come out of the sea at night to smoke them, and we're trying to help them quit. Thank you.

Ryanvadar

Farva, in tir daena saigaretaŧaevalan glenna! Fesan venen maraden nana lan zaenan, ei atendara arlan aedan iltan. Dana.

Please, NEG throw-IMP you-GEN cigarette-end-ACC-PL ground-on! Fish-PL come-3PL sea-from night-in them-ACC* smoke-INF, and try-1PL them-ACC help-INF stop-INF. Thanks.

Nortaneous
greek
greek
Posts: 641
Joined: 14 Aug 2010 13:28

Re: Fish smoking cigarettes

Post by Nortaneous » 30 Jan 2019 03:55

Amqoli:

Qoryaskri pshilxashi chom ldze zdurshtluq!!! Lgosa shindrixal ryamzhe qapshchile me mebgumxzha, i sha qhamnu lim medzruzha. Chxelyadi.
[qoˈʝaskçi ˈpʃijxaʃi tʃõ‿ⁿdze zdur̥ʃtɫuʁ || ˈɫɣosa ˈʃiⁿdrixaɫ ˈʑãʒe qaˈpʃtʃiɫe me meˈbɣũɣʒa | i ʃa ˈqʰamnu jĩ meˈdzruʒa || tʃʰeˈjaði]
tadpole-COLL cigarette-PAR 2PL.GEN NEG ground-V>N.onto-CAUS-2PL.IMP || at_night fish-COLL 3PL.INAN-INST GER-smoke\POS for 2/3T.S-water-V>N.out_of-HABIT | 1PL.NOM and GER-stop-CAUS 3PL.GEN 2/3T.S-OBL_T-try-HABIT || thank_you

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1673
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Fish smoking cigarettes

Post by Iyionaku » 16 Feb 2019 10:41

:con: Bath'aso

E zar kxoshoxokz křntpħezennke bruzok khnor! Tnazhipt, heks posh palzhktuz dzezh shext pařoshamz, zhuts tħost magrints medtħasizh řoshtnux. Shusats.
[ɛ zɑɾ ͡ˈkxʌʂɔxɔ͡kz̥ ˈkr̟̩ntpˤɛzɛnːkɛ ˈbɾuzɔk kʰnɔɾ! ˈtnaʐipt, hɛks pʌʂ ˈpɑlʐktɯz ͡dʐɛʐ ʂɛxt pɑˈr̟ɔʂɑmz, ʐut͡s tˤʌst ˈma͡gɣint͡s ˈmɛdtˤasiʐ ˈr̟ɔʂtnux. ˈʂusɑt͡s]
NEC NEG throw=2PL.ERG fire_leaf=2PL.GEN on ground.ABS | night-TEMP, INGR come fish-PL-ERG ocean.ABS TERM smoke=3PL.ERG, CONT try help 3PL.INDR smoke-TERM | very_good
Please do not throw your cigarette butts on the ground!!! The fish come out of the sea at night to smoke them, and we're trying to help them quit. Thank you.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1673
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Fish smoking cigarettes

Post by Iyionaku » 21 Feb 2019 11:06

:con: Paatherye

कयुऌमेज़, नीषे ऊरपमे दौव​ सीगड़ोते़ फो हे मि त्रान​!! फ़ि वी त्रौपै वेमे नूतरतुर ऊतिं धेयदू़ फति धूमि चा, व्वा व्वौ फोदे़ ऊपेर कुऌमे मेज़ आगिमायज़. कुलंता.
Kayulmes, nīșe ūrpame deyva sīgarēten phē he mi trāna!! Fi vī treypay veme nūtartur ūtim dheyadūn phati dhūmi cā, wā wey phēden ūper kulme mes āgimāyas. Kulamtā.
[kaˈjulmes, niːʃ ˈuːɾpam ˈθejva ˌsiːɣaˈreːten pʰeː he‿m ˈtraːna! fi viː ˈtreɪ̯paɪ̯ ˈvem nuːˈtaɾtuɾ ˈuːtim ˈθjaθuːn pʰat ˈθuːmi t͡sa:, waː weɪ̯ ˈpʰeːden ˈuːpeɾ kulm mes aːgˈmajas ˈklamtaː]
please, NEG.IMP.2SG.HON throw.INF 2SG.HON.POSS=3PL.ACC cigarette.PL.ACC on ABL DEF.FEM.ABL ground.ABL | DEF.PL.NOM fish.PL AUX.HAB.3PL come.INF night.LOC in=DEF ocean.ABL for smoke.3PL 3PL.ACC, and 1PL.NOM try.1PL 3PL.DAT help.INF DEF.FEM.ALL stop.NOMZ.ALL | help.GEDV
Please do not throw your cigarette butts on the ground!!! The fish come out of the sea at night to smoke them, and we're trying to help them quit. Thank you.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
masako
mayan
mayan
Posts: 2048
Joined: 12 Aug 2010 16:42
Location: 가매
Contact:

Re: Fish smoking cigarettes

Post by masako » 25 Feb 2019 01:52

https://i.imgur.com/KvOALPb.png < Script!

many-uk ushud-ú tabák-ísh tai sem-da át-e-la!!!
request-1pl remnant-ACC cigarette-DIM 2s.GEN ground-LOC throw-2s-NEG
Please do not throw your cigarette butts on the ground!!!

kasah-im gel-um ur-ám-sha gesh-ab dakra tabák-ísh-wa ta tad-uk yudra shaw-eq-ur-um
fish-pl come-3pl water-AUG-ABL night-DUR smoke.INF cigarette-DIM-ACC and try-1pl help.INF quit-TENT-3pl
The fish come out of the sea at night to smoke them, and we're trying to help them quit.

kus-uk-ut
thank-1pl-2pl
Thank you.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1673
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Fish smoking cigarettes

Post by Iyionaku » 10 Oct 2019 15:03

:con: Utseech

Biewi wafech Sie diken Ihr hippejresştock uf dem grûd druf!! De waafi howech ich de daken us dem oşeach rus umşu rukech si, ûd wir waukech şu helfech ufhörech si.

Dâkeöch!


[ˈbɪ̯ɛwi ˈwaːfəç zɪ̯ə ˈdɪkən ˈiːɹ ˈhɪpəjˌɾɛsʃtɔk uf dəm gɹu˞ːd drʊf!! də ˈwaːfi ˈhowɛç ɪç də ˈdakən us dəm ˈoːʃəɐx ɹʊs ˈʊmʃʊ ˈɾuːkəç ziː, u˞ːd wiːɹ ˈwaʊ̯kəç ʃu ˈhɛɫfɛç ufˈhøːɹəç ˈziː
ˈdɚːkə.œç]

please throw.3PL 2SG.HON not 2SG.HON.GEN cigarette_butt on DEF.MASC.OBL ground onto | DEF fish.PL come.3PL in DEF night out DEF.OBL sea out_of in_order_to smoke.INF 3PL.OBL, and 1PL.NOM try.1PL to help.INF stop.INF 3PL.OBL

Please do not throw your cigarette butts on the ground!!! The fish come out of the sea at night to smoke them, and we're trying to help them quit. Thank you.
Last edited by Iyionaku on 11 Oct 2019 08:38, edited 2 times in total.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3092
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Fish smoking cigarettes

Post by k1234567890y » 10 Oct 2019 15:46

:con: Plattdytch

Beddel ne werp dy cigarboddem up to de grund!!! De fishes kamet aut von de see an nacht um to saugen sie, und we sind an forseeken to helpen sie stoppen. Danke dee
/bɛdəl nɛ wɛɹp däɪ tsɪgäɹbɔdəm ʊp tə də gɹʊt | də fɪʃəs kɑ:mt äʊt fɔn də si: än näxt ʊm tə säu:gən si: ʊnt wi: sɪnt än fəɹsi:kən tə hɛlpən si: stɔpən | dänk di:/
please NEG throw.IMP 2.Sg.POSS cigarette.bottom above to DEF ground DEF fish-PL come.PRES-PL out from DEF sea at night in.order to suck-INF 3.PL 1.PL.NOM be.PRES.PL at try-INF to help-INF 3.PL stop-INF thank 2.SG.ACC
I prefer to not be referred to with masculine pronouns and nouns such as “he/him/his”.

starrfox75
rupestrian
rupestrian
Posts: 5
Joined: 29 Nov 2019 03:57

Re: Fish smoking cigarettes

Post by starrfox75 » 30 Nov 2019 03:35

lapota pilato xanilo talowa posa kanati tikaso watiposo jo apa mapilata fipowaki! apa fisa kotoma roma owati apa sijosijana ina nixato nimo kanati apa kanati tikaso watiposo, xa mi poko taliti nimo xepasita apa fisa xanilo pilato. tana po.
please no do throw your smoke stick end+plur on defart earth top! defart fish come out of defart sea in night to smoke defart smoke stick end+plur, and we am try to help defart fish no do. thank you.

Post Reply