Kilimanjaro

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 502
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Kilimanjaro

Post by Reyzadren » 31 Aug 2018 23:43

:eng: English
Rising above the savannas of Tanzania are the snow-covered peaks of Kilimanjaro. It is Africa's tallest mountain (5895 meters or 19341 feet) and it is also an extinct volcano.

:con: griuskant

Image

kilimanjarou fraeinoep ruici zidan vuzh tanzaniaae grouzh.
/'kilimanjarɔu 'freinɯp 'ruitʃi 'zˤidan vuʒ 'tanzˤaniae 'grɔuʒ/
Kilimanjaro snow.peak tall-A got-V-PASS at Tanzania-POSS meadow

zhaeg az aefrikeae ist ruici skain vazh 9376 jithaen uns uvzaei az shurerdi liroed.
/'ʒeg az 'efrikəe 'ist 'ruitʃi 'skain vaʒ 'ʃuarslidkifɣep 'dʒiθen uns 'uvzˤei azˤ 'ʃurərdi 'lirɯd/
there is Africa-POSS most tall-A mountain attribution 9376 long-POSS-PASS and-PL also is NEG-active-A volcano
Last edited by Reyzadren on 30 Oct 2018 12:34, edited 2 times in total.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 895
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Kilimanjaro

Post by Imralu » 08 Sep 2018 03:00

:tan: Swahili:

Juu ya savana za Tanzania vinainuka vilele vya Kilimanjaro. Ni mlima mrefu zaidi barani Afrika (mita 5,895 au futi 19,341) na pia ni volkeno iliyozimika.
juu y-a savana z-a Tanzania vi-na-inu-k-a vilele vy-a Kilimanjaro | Ni mlima m-refu zaidi bara-ni Afrika (mita 5,895) au futi 19,341) na pia ni volkeno i-li-yo-zim-ik-a
top(CL9) CL9-GEN Savannas(CL10) CL10-GEN Tanzania CL8-PRES-lift-MEDIOPASS-Ø peaks(CL8) CL8-GEN Kilimanjaro | COP mountain(CL3) CL3-long/tall more/most continent(CL9)-LOC(CL16/17/18) Africa (metres(CL10) 5,895 or feet(CL10) 19,341) COM also COP volcano(CL9) CL9-PST-CL9.REL-extinguish-MEDIOPASS-Ø

Rising above the savannas of Tanzania are the snow-covered peaks of Kilimanjaro. It is Africa's tallest mountain (5895 meters or 19341 feet) and it is also an extinct volcano.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1725
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Kilimanjaro

Post by Iyionaku » 30 Oct 2018 10:21

:con: Yélian

Cud pórumé o'Tansanía, u'rocúlbelanicatsan o'Kilimantyaro linbul. Vat bit a'rocaulotat on'África (metri 5'895 eld. coni 7'309 eld. fèni 147), meʻaten but benʻarco.
[kʉd‿ˈoːɾʉˌmeː ɔ̈ˌtɐnsɐˈniːɐ, ʉɾɔ̈ˈkulˌbelɐˌniːkɐt͡sɐn ɔ̈ˌkilɨmɐnˈt͡ʃaːɾɔ̈ ˈlinbʊl | vɐ‿bɨt ɐˈɾoːkaʊ̯ˌloːtɐt ɔ̈nˈaɾɨkɐ (ˈmetɾi 5895 əld koːni 7309 əld ˈɸɛni 147), məˈʔaːtən bʉ‿bənˈʔaɾkɔ̈]
above grass-COL DEF.GEN=Tansania, DEF.INAN=peak-snow-cover-ADZ-PL DEF.GEN=Kilimandscharo high-COP.3PL | DEM COP.3SG.ANIM DEF.ANIM=mountain-high.SUP DEF.GEN=Africa (meter-ENUM 5895 or con-ENUM 7309 or fèn-ENUM 147), furthermore COP.3SG.INAN extinct_volcano
Rising above the savannas of Tanzania are the snow-covered peaks of Kilimanjaro. It is Africa's tallest mountain (5895 meters or 19341 feet) and it is also an extinct volcano.

1 meter is 1.42 con ("leg"), 1 Con is 0,704 meters. 1 fèn ("wide") is 50 cons.
Subsequently, 1 kilometer is about 28.4 fèn, or 1 fèn is 35.2 meters.

Both the UP and the Kingdom of Shelliania switched to the metric system and those old units are only rarely used nowadays.
"eld." is an abbreviation for "etlîyido" - "to put it differently".

benʻarco is a lexical unit with the meaning "extinct volcano".
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2901
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Kilimanjaro

Post by Dormouse559 » 27 Mar 2019 06:32

Image Silvish

Desus li ssavâ tanzanyê s' dreche lou ppic innevé dî Kilimanjaro. L' ett la plu-z âta montanye d' l' Africa (5.895* metrou) ê-y âsi in volcà ettin.
[dəˈsys lis.səˈvɑː tɑ̃n.zəˈɲˑɛː ˈzdʁe.ɕə luˈpik ɛ̃n.nəˈve diː.ki.li.mɑ̃ɲ̟.ʑəˈʁo | lɛt.tla.ply.zɑː.ta.mɔ̃ˈta.ɲˑə dləˈfʁi.kə | ɕɛ̃m.mil.le.vy.ɕɑ̃ɲ̟.ɕa.tʁu.vɛ̃ŋ.kɛ̃ɲ̟.ʑiˈme.tʁu | ʔɛˈjɑː.si ʔɛ̃ɱ.vɔˈka ʔɛˈtɛ̃ŋ]
above DEF-OBL PL-savanna.OBL Tanzanian-OBL 3REFL stand DEF-M.C peak snow_covered.M.C of-DEF.M Kilimanjaro | 3S be.3S DEF-F.C COMP high-F mountain of DEF Africa.ACC | five thousand eight hundred four-twenty fifteen meter | and also INDEF volcano extinct.M.C

Rising above the savannas of Tanzania are the snow-covered peaks of Kilimanjaro. It is Africa's tallest mountain (5895 meters) and it is also an extinct volcano.

* chin mille vu chan chatrouvin quinji

EDIT: Accidentally dropped Kilimanjaro's height by 800 meters

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 1182
Joined: 11 May 2017 01:47
Location: California

Re: Kilimanjaro

Post by spanick » 27 Mar 2019 18:08

Weddisch (edited from Nortsääenglisch

Over da savanne of Tanzania standes da besnau’d peike of Kilimanjaro. Hit’s det heichste bórrow of Afrika (5.895 meter ot 19.341 fiit) ann hit’s eak aan dead vulkaan.
/ovər daː zaːvanə of tanzania standəs daː bəsnaʊd pɛɪkə of kɪlɪmandʒaɾo | hɪts dɛt hɛɪçstə bøɾou of afrika vɛɪf duːzanː ɛɪçt hundɾəd fɛɪ anː niuntiː metə ot niuntiːn dɾɛɪ hundɾəd aːn anː fyːtiː fiːt aːn hɪts ɛːk aːn dɛːd vuɫkaːn/
over DEF.PL savanna of Tanzania stand-3P DEF-PL snow-PST peak-PL of Kilimanjaro | 3S=be.3S DEF.S.C high-SUP mountain of Africa five thousand eight hundred five and nine meter.PL or nineteen thousand three hundred one and fourty foot.PL and 3S=be.3S also INDEF dead volcano


Rising above the savannas of Tanzania are the snow-covered peaks of Kilimanjaro. It is Africa's tallest mountain (5895 meters or 19341 feet) and it is also an extinct volcano.

More Literally: Over the savannas of Tanzania stand the besnowed peaks of Kilimanjaro. It’s the highest mountain of Africa (5,895 meters or 19,341 feet) and it’s also a dead volcano.

NB: Another possible word for volcano is vuirbórrow /vœɪrbøɾou/.
Last edited by spanick on 19 Apr 2019 19:47, edited 2 times in total.

User avatar
HJH
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 42
Joined: 16 Feb 2019 13:00

Re: Kilimanjaro

Post by HJH » 18 Apr 2019 12:19

:con: Casia

Rising above the savannas of Tanzania are the snow-covered peaks of Kilimanjaro.

Oe-aja-a Kelemanwarodraxob tel gesf Tansanear jaev adoy.

/oeɦɒɥɶɦa kɨʎɛmɶndʑɑʀodzrɑxɣɔθ tel cçɨsf tanzaɲear ɥaetɬ atsoɕ/

STAT.INTRANS.exist.HAB Kilimanjaro.hill.ABS.PL.DEF hood.OBL.SG.DEF snow.PART.PL.INDEF Tanzania.GEN.SG.DEF grass.OBL.PL.DEF 0,0,+

Lit: Above Tanzania's grasses exist Kilimanjaro's snow-hooded hills.


It is Africa's tallest mountain and it is also an extinct volcano.

Iev net otjo-am aepobe a-epga droark, net otjo-am kreandroark zal iev.

/jɛtɬ ɲet diɔɦɒm aebɯði aɦœbɟʝɒ dzʀoarg ɲet diɔɦɒm kreandzʀoarg ɬal jɛtɬ/

and 3.SG.ERG.DEF STAT.TRANS.be.HAB.INFER 9.height LOC.africa hill.SG.DEF.ABS 3.SG.ERG.DEF STAT.TRANS.be.HAB.INFER fire.hill.SG.DEF.ABS dead.SG.OBL.DEF and

Lit: It is inferred to be tallest hill in Africa and is a dead fire hill.

User avatar
Nmmali
rupestrian
rupestrian
Posts: 12
Joined: 01 Apr 2019 06:17

Re: Kilimanjaro

Post by Nmmali » 19 Apr 2019 07:05

Ɖaujai, (very susceptible to later editing)

I'm sorry I'm using colors but I really suck at making the code display thing.

Davìrr yĭn kai sĭse sĭmbedìyĭn ve Kilimanjàru kai rollme ve Tandzania esse.
stand.PL upright ART.FEM.INANIM peak snow-white GEN Kilimanjaro ART.FEM.INANIM savanna GEN Tanzania above
The snow-white peaks of Kilimanjaro stand above the savana of Tanzania.

Zvo ku ja kavva lem tiònu ve len Afriha (kvi ȿandɀekkɀeindvall keütainɀand metri; kvi ainɉeutaɀekkðamnndvall sevainzeð fyeji), ku ǫndrr kallvrr.

CONJ. COP.3.M ART.NOM.M.INANIM mountain COMP. high.M.INANIM GEN ART.OBL.F.ANIM Africa (CONJ. 5800 95 meter; CONJ. 19,300 41 foot), COP.3.M. volcano dead.
It is the highest mountain of Africa, (five thousand eight hundred and ninety five meters; nineteen thousand three hundred and forty-one feet), and is a dead volcano.

metri and fyeji are italian loans. metri, piedi. Kilimajàru and Tandzania are also Italian loans, which is why they are written in this way; there are no short i values for Kilimanjaro, and borrowed -o declensions generally raise to a historic Ɖaujai -u declension. The z of the Italian Tanzania is realized as [dz], I'm pretty sure, because that's a nasal before it. If not, then [ts], which becomes dz in Ɖaujai anyway.
rollme you can use for a savanna or a prairie, but it generally is used to refer to a specific grassland on the continent where Ɖaujai is spoken, which has visible mountains on the horizon.
I've said previously on this forum that [di] lenites to [dʒ], but sĭmbeyĭn was coined after the sound change occured, and the d is only there because of rendaku. But I might change that too.

edit: used / instead of [ for a phonological value. so i just cleaned that up.

Post Reply