Page 1 of 1

Baikal

Posted: 01 Sep 2019 23:41
by Reyzadren
:eng: English
Located in Eastern Siberia, Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. It also has the greatest volume.

:con: griuskant

Image

zhaeg zidan vuzh yaengi saibiria. baikal tyr az ist gaebi thaelerdasktyr vuzh yalroek.
/'ʒeg 'zˤidan vuʒ 'jeŋi 'saibiria. 'baikal 'tYr azˤ 'ist 'gebi 'θelərdasktYr vuʒ 'jalrɯk/
there got-V-PASS at east-A Siberia. Baikal lake is A-PL-PST deep-A river.water.lake at world

zhaeg uvzaei reca ist shiolis liruin.
/'ʒeg 'uvzˤei 'rətʃa 'ist 'ʃiɔlis 'liruin/
there also have-V A-PL-PST number-A-PL volume

Re: Baikal

Posted: 02 Sep 2019 03:01
by Dormouse559
Image Silvish

Se trovan a sSiberî dî levan, lo lo Baical l' ett lo lo d' êje doûche lo plu pparfon dyun lû mòndi. L' a-t âsi lo plu ggran volùmou.
[se.tʁəˈvɑ̃ŋ ʔɑs.si.bəˈʁiː diː.ləˈvɑ̃ŋ | ləˈlo ba.iˈkɑl lɛt.tləˈlo ˈdɛː.ʒə ˈduː.ʃə lo.plyp.pɑˈfɔ̃ŋ ˈdjœ̃ŋ lyˈmɔ̃n.di | ləˈtɑː.si lo.plyg.gʁɑ̃ɱ.vəˈly.mu]
3.REFL locate-GER at Siberia.ACC of-DEF east.ACC | DEF-M.C lake Baikal 3S be.3S DEF-M.C lake of water.ACC fresh-ACC.F.C DEF-M.C COMP deep.M.C in DEF-OBL.M.C world-OBL | 3S have.3S also DEF-ACC.M.C COMP large.ACC.M.C volume-ACC

Located in Eastern Siberia, Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. It also has the greatest volume.


So this translation made me realize the word for "lake" is spelled the same as its definite article (lo lo = the lake). Perhaps there's an ad hoc practice of writing <ló> when it means "lake".

Re: Baikal

Posted: 02 Sep 2019 10:42
by HJH
INESS-east-REPOR-siberia-lie.ATEL.DUR.INV baikal-lake salt-lake-NEG SUPER-depth INESS-world

Joavseberlạeg baikalėec rrȧhėecȯe ccȧb j-mȯo.

/ɥoadɮzeðerlàècç θajgaʎéːc rːáɦéːɟóé cːáθ ɥəmó/

Re: Baikal

Posted: 04 Sep 2019 07:05
by spanick
Weddisch

Setted in Eastsiberie, Loch Baikal is det dúpest vreschwatterloch of det orld. Eak hat it det gretest inhaad.
/zɛtəd ɪn ɛːstziːbɛriə lɔx baɪkal ɪs dɛt dyːpəst vrɛʃvatəɾlɔx ɔf dɛt ɔɾld | ɛːk hat ɪt dɛt gɾɛːtəst ɪnhaːd/
set-PP in east+Siberia lake Baikal be.3S DEF.N deep-SPR fresh+water+lake of DEF.N world | also have-3S 3S.N DEF.N great-SPR volume

I liked this one mostly because I really like "inhaad" (inhood) for volume.

Re: Baikal

Posted: 05 Sep 2019 00:49
by Lao Kou
Image Géarthnuns

Síbírsauv íevetherauv malalöb, chö Baikalkfelubs lü chö kfelubs kürb éhö chü zçümníaksün chö öbelöbsöv nöi. Chau zvars kfazher éhö la söbök ífa'u miçnakh.
[siˈbiɾsɔv jɛvɛˈθɛɾɔv ˈmalaˌløb | t͡ʃø bajˈkalkfɛˌlubs ly t͡ʃø kfɛˈlubs kyɾb eˈhø t͡ʃy ʑyˈmnjaksyn t͡ʃø ˌøbɛˈløbsøv nøj | t͡ʃɔ zvaɾs ˈkfaʒɛɾ eˈhø la ˈsøbøk iˈfa.u ˈmɪɕnax]
Siberia-LOC eastern-LOC be.located.PRES.PTPL-NOM, DEF Baikal.Lake-NOM AUX.TRANSC DEF lake-NOM deep-NOM most-AdADJ DEF fresh.water-INSTR DEF world-LOC be | DEF volume-NOM large-NOM most-AdADJ AUX.PRES 3SG-DAT also there.be
Located in Eastern Siberia, Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. It also has the greatest volume.

Wikipedia, as well as a look at a map, has Lake Baikal in southern Siberia, in eastern Russia, but who am I to change a translation?
Chö Baikalkfelubs could be replaced by chí Baikals, if people know what they're talking about. Since Géarthtörs is in the neighborhood, speakers might be more inclined to use the latter.

Re: Baikal

Posted: 05 Sep 2019 05:17
by Lao Kou
Image Japoné語

位置été dans le 東 ni de la Sibérie, le 湖 Baïkal oué c'est le 湖 de 淡水 le 最mau 深ï du 世界 dé. Ça ga 有rë 亦 le 容積 au le 最mau 大qui.
Itchiété dans le higachi ni de la Sibérie, le cau Baïkal oué c'est le mizoûmi de tanesouïe le mottaumau foucaï du sécail dé. Ça ga arë mata le hieauséqui au le mottaumau heauqui.
located-PTPL in DEF.M east LOC of DEF.F Siberia, DEF.M lake Baikal TOP 3SG.N.be DEF.M lake of fresh.water DEF.M most deep of.DEF.M world LOC | 3SG.N NOM have also DEF.M volume ACC DEF.M most big
Located in Eastern Siberia, Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. It also has the greatest volume.

Re: Baikal

Posted: 05 Sep 2019 11:17
by Void
Rjimâya / რძიმჷჲა

აღმოშჱრ სიბირმიჯ ბაჲქალ ტიხავს ჻ არფჷჯავხ ჭუჰქტჵტიხავს ილჰუმ : იჰუნნჷნჩი არფჷმძაჲ ჴცაგავჲჵ ჻჻

Agmošîr sibirmidž baykal tʿixaws, arpâdžawx čʼuhktʼôtʿixaws ilhum. Ihunnânči arpâmjay qcaŋawyô.

[aɣmoˈʃiːr̥ sɪˈbirmɪdʒ ˈbajkaɬ tʼɪˈxaws ar̥ˈpaːdʒawx tʃʼuhˌktʼoːtʼɪˈxaws ˈiɬhʊm̥ ˌihʊˈnːaːntʃɪ ar̥ˈpaːmdzaj qtsaˈŋawjoː]

east sibir-EXIST.LOC baikal lake SUPL-deep sweet-water-lake world-LOC 3SG.IN-INST=also SUPL-big volume

"Located in Eastern Siberia, Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. It also has the greatest volume."

Re: Baikal

Posted: 05 Sep 2019 23:49
by Reyzadren
Lao Kou wrote:
05 Sep 2019 00:49
Wikipedia, as well as a look at a map, has Lake Baikal in southern Siberia, in eastern Russia, but who am I to change a translation?
Actually, I plucked those sentences from an old educational material text. [:)]

Glad to see people are still interested in translation threads posted here.

Re: Baikal

Posted: 06 Sep 2019 13:35
by Iyionaku
:con: Yélian

Væ Ril o'Siberia, u'Baikalsamude but u'parsifusamudæboya o'mancie. Poubet æ'yacòiyunaʻaieta.
[və ɾil ɔ̈sɨˈbeːɾɪ̯ɐ, ʉˌbaɪ̯kɐlsɐˈmuːdə bʉt ʉpɐɾˈsiːɸʉsɐˌmuːdəˌboːʃa ɔ̈ˈmaŋkɪ̯ə | ˈpɔʊ̯bət əʃəˈkɔʊ̯ʃʉnɐʔɐˈɪ̯eːtɐ]
in east DEF.GEN=Siberia, DEF.INAN=Baikal-lake COP.3SG.INAN DEF.INAN=freshwater-lake-deep.SUP DEF.GEN=world | also-have.3SG DEF.CONC=volume-wide.SUP
Located in Eastern Siberia, Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. It also has the greatest volume.