Schleicher's fable

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
clawgrip
MVP
MVP
Posts: 2387
Joined: 24 Jun 2012 07:33
Location: Tokyo

Re: Schleicher's fable

Post by clawgrip » 22 Oct 2015 04:09

:con: Ďomün
A short pastoral sort of story was just what I was looking for.

Image

Nirzüre uldïbarṃ os müdze arïïk añaqṃ mugrë muïśur baigeśi, os giśüwber as-nam aimzozi śëñuz orok os giśogoqave as-nam nopi qen orok os gilogoqavë as-nam nainain vëzi. Uldïbarṃ müste baigeśre as tamërmëm vaitiñ kanatar vëm os gilb̌eboś baigeśi. Baigeśṃ igiste uldïbarrë as uldïbar, ponüron, ditembërmëm keaitiñ kanattayar lurï. Vëm orwum giśdzi as añaqi as uldïbarbë litsi new ďusïrë üvmüdze arïïk añaqṃ as uldïbarrë. Idzoy konomüśonürgü as uldïbarṃ ni müzlüs as muñrë.
Spoiler:
Nirzüre uldïbarṃ os müdze arïïk añaqṃ mugrë muïśur baigeśi,
Nirzü-re uldïbar-ṃ os mü-dze a<rïy>k añaq-ṃ mug-rë mu-iś-ur b-aigeś-zi,
hill-LOC uldïbar-NOM REL 3.TAN.NOM.SG-NEG N<LOC.COP> wool-NOM 3.TAN.NOM.SG-LOC 3.TAN.NOM.SG-3.MASC.OBJ.PL-see PL-aigeś-ACC
/niˈzy.re ul.dɨˈbɑ.rm̩ os ˈmy.d͡ze ɑˈrɨːk ɑˈɲɑ.ʔm̩ ˈmuɡ.ræ ˈmuɨ̯.ʃur bai̯ˈɡe.ʃi/

os giśüwber as-nam aimzozi śëñuz orok os giśogoqave as-nam nopi qen orok os gilogoqavë as-nam nainain vëzi.
as gi-ś-üwber as=na-m aimzo-zi śëñ-uz orok as gi-ś-ogoqavë as-na-m nop-zi qen orok as gi-l-ogoqavë as-nam nainai-n vë-zi.
os ɡiˈʃyː.ber ɑsˈnɑm ai̯.moˈzo.zi ʃæˈɲuz oˈrok os ɡi.ʃo.ɡoˈʔɑ.væ ɑsˈnɑm ˈno.pi ʔen oˈrok os ɡi.lo.ɡoˈʔɑ.væ ɑsˈnɑm nai̯ˈnai̯n ˈvæ.zi/
REL 3.MASC.NOM.SG-3.TAN.OBJ.SG-pull one=CL.RAT-NOM wagon-ACC heavy-TAN and REL 3.MASC.NOM.SG-carry.on.back one=CL.RAT-NOM burden-ACC big\IRRT and 3.MASC.NOM.SG-3.MASC.OBJ.SG-carry.on.back one=CL.RAT-NOM quick-ADV man-ACC.

Uldïbarṃ müste baigeśre as tamërmëm vaitiñ kanatar vëm os gilb̌eboś baigeśi.
Uldïbar-ṃ müste baigeśre as tam-ërmë-m va-aitiñ kana-ta-l-r vë-m as gi-il-b̌ebo-ś b-aigeś-zi.
/ul.dɨˈbɑ.rm̩ myˈjos.te bai̯ˈɡeʃ.re ɑs tɑˈmær.mæm ˈvai̯.tiɲ kɑ.nɑˈtɑr væm ɡil.bˠeˈboʃ bai̯ˈɡe.ʃi/
uldïbar-NOM 3.TAN PL-aigeś-DAT COMPL 1.SG.POS-heart-NOM 3.INTAN.NOM.SG-be.in.pain COND-1.SG.NOM-(3.MASC.OBJ.SG)-see man-ACC REL 3.MASC.NOM.SG-3.MASC.OBJ(.PL)-drive-DLM PL-aigeś-ACC.

Baigeśṃ igiste uldïbarrë as uldïbar, ponüron, ditembërmëm keaitiñ kanattayar lurï.
Bi-aigeś-ṃ igi-ste uldïbar-rë as uldïbar, po-nür-on, ditem-bi-ërmëm ke-aitiñ kana-atta-y-r lur-zi.
bai̯ˈɡe.ʃm̩ iˈɡis.te ul.dɨˈbɑr.re ɑs ul.dɨˈbɑr po.nyˈron di.temˈbær.mæn ke-ˈai̯-tiɲ kɑ.nɑt.tɑˈjɑr ˈlu.rɨ/
PL-aigeś-NOM 3.MASC.NOM.PL-say uldïbar(-VOC) 2.NOM.SG-listen-IMPER 1.PL.POS-PL-heart-NOM 3.INTAN.NOM.PL-be.in.pain COND-1.NOM.PL-3.INTAN.OBJ.SG-see this-ACC

Vëm orwum giśdzi as añaqi as uldïbarbë litsi new ďusïrë üvmüdze arïïk añaqṃ as uldïbarrë.
Vë-m orwu-m gi-ś-dzi as añaq-zi as uldïbar-be lits-zi new ďusï-re uv-mu-dze a<rïy>k añaq-ṃ as uldïbar-re.
man-NOM master-NOM 3.MASC.NOM.SG-3.TAN.OBJ.SG-make DEF.ART wool-ACC REL uldïbar-GEN garb-ACC for self-LOC and-3.TAN.NOM.SG-NEG N<LOC.COP> wool-NOM the uldïbar-LOC

Idzoy konomüśonürgü as uldïbarṃ ni müzlüs as muñrë.
Idzoy kono-mu-ś-onür-gu as uldïbar-ṃ ni mu-üzlüs as muñ-re.
after COND-3.TAN.NOM.SG-3.TAN.OBJ.SG-hear-PERF DEF.ART uldïbar-NOM PST 3.TAN.NOM.SG-flee the plain-LOC

User avatar
Artaxes
greek
greek
Posts: 808
Joined: 19 Aug 2010 00:39
Location: The Holy Eastern Empire of the Old Traditions
Contact:

Re: Schleicher's fable

Post by Artaxes » 08 Sep 2019 18:31

Čŏpe u phersŏi
/t͡ʃʌpɛ ʔu pʰɛɾsʌi/
[sheep-FEM and horse-MASC-PL]

Ha an-auqhem, an-čŏpe ka geel balles phersŏis daaulata, ŏrŏ aš ŏnis ka accala an-čepurŏs čembŏs, ŏrŏ ka accala an-čembemŏ, u ŏrŏ ka accala an-mangŏs rasdu.
/ha ʔanawqʰɛm ʔant͡ʃʌpɛ ka geːl ballɛs pʰɛɾsʌis daːwlata ʌɾʌ ʔaʃ ʌɲis ka ʔat͡st͡sala ʔant͡ʃɛpuɾʌs t͡ʃɛmbʌs ʌɾʌ ka at͡st͡sala ant͡ʃɛmbɛmʌ ʔu ʌɾʌ ka at͡st͡sala ʔammaŋgʌs ɾasdu/
[on DEM-hill-FEM-INST DEM-sheep who without wool-FEM-GEN horse-MASC-PL-GEN see-PST-PRF one-MASC from 3.PL-GEN who pull-PST DEM-carrier-MASC-GEN heavy-MASC-GEN one-MASC who pull-PST DEM-load-MASC and one-MASC who pull-PST DEM-man-MASC-GEN fast-ADV]
On a hill, a sheep that had no wool saw horses, one of them pulling a heavy wagon, one carrying a big load, and one carrying a man quickly.
As-Čŏpe phersŏis ŏnŏm piečlata: "Kumbe yee yaas maq qače an-mangŏs daau ka emar phersŏis.
/ʔaʃt͡ʃʌpɛ pʰɛrsʌis ʌnʌm pjɛt͡ʃlata kumbɛ jeː jaːs maq qat͡ʃɛ ammaŋgʌs daːw ka ʔɛmaɾ pʰɛɾsʌis/
[DEM-sheep-FEM horse-MASC-PL-GEN 3.SG-INST speak-PST-PRF heart my 1.SG-GEN pain when DEM-man-MASC-GEN see who go-CAUS horse-MASC-PL-GEN]
The sheep said to the horses: "My heart pains me, seeing a man driving horses."
Phersŏi piečlata: "Aa yŏš čiees, čŏpe, kumbei mŏŏ mes maq qače me daau asŏ: an-mangŏ, daanŏ, balles aš čŏpes quai el an-waaššes šŭŭkhŏs ro šas.
/pʰɛɾsʌi pjɛt͡ʃlata ʔaː jʌʃ t͡ɕeːs t͡ʃʌpɛ kumbɛi mɤː mɛs maq qat͡ʃɛ mɛ daːw ʔaʃʌ ʔammaŋgʌ daːnʌ ballɛs aʃ t͡ʃʌpes qwaj ʔɛl ʔamwaʃʃɛs ʃɯkʰʌs ɾɔ ʃas/
[horse-MASC-PL speak-PST-PRF IMPER VOLIT hear sheep-FEM heart-FEM-PL our 1.PL-GEN pain when 1.PL see DEM-MASC DEM-man master wool-FEM-GEN from sheep-FEM-GEN make in DEM-cloth-FEM-GEN warm-for self]
The horses said: "Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself.
U čŏpe balles le wŭt.
/ʔu t͡ʃʌpɛ ballɛs lɛ wɯt/
[and sheep-FEM wool-FEM-GEN no have]
And the sheep has no wool."
Bo yŏš čieesni ŏnŏs, ćŏpe čar sauummes kheltelata.
/bɔ jʌʃ t͡ɕeːsɲi ʌnʌs t͡ʃʌpɛ t͡ʃaɾ sauːmmes kʰɛltɛlata/
[after VOLIT hear-MASD 3.SG-MASC-GEN sheep through plain-FEM-GEN run-PST-PRF]
Having heard this, the sheep fled into the plain.

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1685
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Schleicher's fable

Post by Iyionaku » 07 Oct 2019 10:42

:con: Yélian

Mæʻæ è macmin

Mæʻæʻi mia céviter cîyvalbet mælros valet macmin; miafò biyet licomaryas, miafò vebet mubuiʻaiet, èpa miafò soyvebet puleo. A'mæʻæ bicet: »Reo pumán vulret nat valai puleo ganset macmin.« A'macmin bicʻi: »Cariyas, a'mæʻæ, reo pumánan vulri nat vat renut yivalut: A'puleo, a'sar, iy mælros pereyet pargepulvon can yeʻi èpa a'mæʻæn cîyvalbiyli mælros.« Der vat rîyut a'mæʻæ, de fiynet pès vina.

Spoiler:
Mæʻæ è macmin
[ˈmœːʔə ɛ ˈmakmin]
sheep and horse-PL
The sheep and the horses

Note that in headlines, the definite article is usually omitted.

Mæʻæʻi mia céviter cîyvalbet mælros valet macmin; miafò biyet licomaryas, miafò vebet mubuiʻaiet, èpa miafò soyvebet puleo.
[ˈmœʔəʔi ˈmi.ɐ ˈkeːʋɨtəd̟ kiɕvɐlˈbɛt ˈmœlɾɔ̈ʃ ˈvaːlət ˈmakmɨn; mɪ̯ɐˈɸɔ̈ː ˈba̯iːət ˈliːkɔ̈ˌmaɾʃɐs, mɪ̯ɐɸɔ̈ː ˈveːbət ˈmuːbuˌʔaɪ̯ət, ˈɛpɐ mɪ̯ɐˈɸɔ̈ː ˌsoʃˈveːbə‿pʉˈleːɔ̈]
sheep-ENUM one REL.ANIM.INDEF not_anymore-have.3SG wool see-3SG horse-PL; one-DISTR pull-3SG wagon-heavy, one-DISTR carry-3SG load-wide, and one-DISTR medium_fast-carry-3SG human
On a hill, a sheep that had no wool saw horses, one of them pulling a heavy wagon, one carrying a big load, and one carrying a man quickly.

A'mæʻæ bicet: »Reo pumán vulret nat valai puleo ganset macmin.«
[ɐˈmœːʔə ˈbiːkət: "ˈɾeːɔ̈ pʉˈmaːn ˈvulɾət nɐt ˈvaːlaɪ̯ pʉˈleː.ɔ̈ ˈgansət ˈmakmɨn]
DEF.ANIM=sheep say-3SG: 1SG.POSS heart hurt-3SG when see-1SG human impel-3SG horse-PL
The sheep said to the horses: "My heart pains me, seeing a man driving horses."

A'macmin bicʻi: »Cariyas, a'mæʻæ, reo pumánan vulri der vat renut yivalut: A'puleo, a'sar, iy mælros pereyet pargepulvon can yeʻi èpa a'mæʻæn cîyvalbiyli mælros.«
[ɐˈmakmɨn ˈbikʔi: "kɐˈɾa̯iːɐʃ, ɐˈmœːʔə, ˈɾe.ɔ̈ pʉˈmaːnɐn ˈvulɾi dəd̟ vɐt ˈɾeːnʉt ɕɨˈʋaːlʉt: ɐpʉˈleː.ɔ̈, ɐˈsad̟, a̯iː ˈmœlˈɾɔ̈ʃ pəˈɾeːʃət ˈpaɾgəˌpulvɔ̈n kɐn ˈɕeʔi ˈɛpɐ ɐˈmœʔən ˌkiɕvɐlˈba̯iːli ˈmœlɾɔ̈ʃ]
DEF.ANIM=horse-PL say-3PL: listen-JUS.2SG, DEF.ANIM=sheep, 1SG.NOM heart-PL hurt-PL when DEM 1PLEX.OBL PST-see-INV.3SG.INAN: DEF.ANIM=human, DEF.ANIM=sir, out_of wool fabricate-3SG clothing-warm for 3SG.REFL and DEF.ANIM=sheep-PL not_anymore-have-3SG wool
The horses said: "Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself. And the sheep has no wool."

Der vat rîyut a'mæʻæ, de fiynet pès vina.
[dəd̟ vɐt ˈɾiːɕʉt ɐˈmœːʔə, də ˈfa̯iːnə‿pɛs ˈviːnɐ]
when DEM hear-INV.3SG.INAN DEF.ANIM=sheep, OBJ flee-3SG to field
Having heard this, the sheep fled into the plain.
New words for this challenge: none I'm a proud father!
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply