Romanization game

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Shemtov
runic
runic
Posts: 3093
Joined: 29 Apr 2013 03:06

Romanization game

Post by Shemtov » 22 May 2013 22:47

The rules are this:
Person A posts a phoneme inventory and a text in that language (if possible) and person B comes up with a romanazation system and posts his own conlang:

Here's an inentory, but I don't have text for it yet:
t k
s
i i: y y: u u: ɯ ɯ:
e ø o ɤ e: ø: o: ɤ:
ə ə:
ɛ ʌ ɔ ɛ: ʌ: ɔ:
a ɑ ɶ a: ɑ: ɶ:
ã ũ ĩ õ ẽ ỹ
ɚ a˞ i˞ u˞ o˞ e˞ y˞
Diphthongs:
ai ao a˞o˞ a˞i˞ ãĩ ãõ
Last edited by Shemtov on 23 May 2013 23:05, edited 1 time in total.
Many children make up, or begin to make up, imaginary languages. I have been at it since I could write.
-JRR Tolkien

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 4609
Joined: 14 Aug 2012 18:32

Re: Romanazation game

Post by Creyeditor » 22 May 2013 23:50

Okay
I want to start:
Spoiler:
R-colored vowels are formed by adding an <r< after the vowel, nasal by adding an <n<. These rules are just applied to the second part of a diphthong. There is no distinction between /a/, /ɑ/ and /ʌ/in diphthongs, nasal and r-colored vowels orthographically
Long vowels are written double.
so romanization:
t k
s
i ii ü üü u uu û ûû
e ø o ô ee øø oo ôô
ë ëë
è â ò èè ââ òò
ä a ö ää aa öö
an un in on en ün
ër ar ir ur or er ür
Diphthongs:
ai ao aor air ain aon

My new and next phonem inventory is
Spoiler:

Code: Select all

p b   t d   k g   q ɢ
 m    n    ŋ    ɴ
 ʙ    r        ʀ
     ɾ 
    s  ʃ  x ɣ   χ 
   ʋ  ɹ    w
     l    ʟ 

 y      u
   ʏ  ʊ
 œ     ʌ ɔ
a

Syllable structure is (P)(F)V(P)(F), where P is a stop (either a plosive or a nasal) and F is a non-stop (trill, lateral, approximant, tap, fricative).
This is a workaround sample text:

Code: Select all

/sœn nɔs ʏ ʏq bɔt bsɔs sʊɢ ɢɔ ɢœɢ mɔɢ a dʌg ʌgs syd bʊq ɴʊqs ɴɔs dy ɴyd as ap mʏɢ as sʏb ʊs pu tʌ msyŋ y ums sys sʏq psuɴ qʌ pʏt œ yŋ bsʌs am ʌ ɔk sʏ su ʏɢ tʌs nʊqs u ɔ nyd dʊ a ʌ ʊb tuɢ as aks dy sœs ŋʏm yɴs gu ŋʌ ʌ œns œt œɴ ɴsy ŋʌg tʌ tum kyɢ ʏŋ pʌ suɢ ap ʌm kaps sus ŋœb pun bsys ʌ kʏ ɢʏts ʌg y qɔs kɔm dʌs dʌgs mʌq ŋa ɴœs pu ʌɢ œ dʌms nʌs syk qsys/
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

Esmelthien
cuneiform
cuneiform
Posts: 150
Joined: 28 Apr 2012 23:23

Re: Romanazation game

Post by Esmelthien » 23 May 2013 01:33

Alright, sounds like fun, but please, oh please fix that typo in the thread title.

Shemtov's:
Spoiler:
/t͡ʃ ʃ kʲ/ <t s k>
/tw sw kw/ <t s k>
/n z̃ ŋ/ <d z g>
/ɲ̟ ʃ̃ ŋj/ <d s g>
/nw z̃w ŋw/ <d z g>
/ʈ ʂ k˞/ <t s k>
/i i: y y: ɯ ɯ: u u:/ <i ii ü üü û ûû u uu>
/e e: ø ø: ɤ ɤ: o o:/ <e ee ö öö õ õõ o oo>
/ə ə:/ <ë ëë>
/ɛ ɛ: ʌ ʌ: ɔ ɔ:/ <ê êê â ââ ô ôô>
/a a: ɶ ɶ: ɑ ɑ:/ <ä ää å åå a aa>
/ĩ ỹ ũ ẽ õ ã/ <in ün un en on än>
/i˞ y˞ u˞ e˞ o˞ ɚ a˞/ <ir ür ur er or ër är>
/ai ao a˞i˞ a˞o˞ ãĩ ãõ/ <äi äo äir äor äin äon>
Creyeditor's:

/p b t d k g q ɢ/ <p b t dd k gk q g>
/m n ŋ ɴ/ <m n nk ng>
/ʙ ɾ r ʀ/ <br d rr rh>
/s ʃ x ɣ χ/ <s sh h x xh>
/ʋ ɹ w/ <v r w>
/l ʟ/ <l gl>
/y ʏ ʊ u/ <ý y u ú>
/a œ ʌ ɔ/ <a ö e o>
<'> to seperate digraphs.

Sön nos y yq bot dug go gög mog a ddegk egks sýd buq nguqs ngos dý ngýd as ap myg.
/sœn nɔs ʏ ʏq bɔt bsɔs sʊɢ ɢɔ ɢœɢ mɔɢ a dʌg ʌgs syd bʊq ɴʊqs ɴɔs dy ɴyd as ap mʏɢ/

A phoneme inventory I made, with a short sample of random words.
Spoiler:
/m ɱ ɲ ɲᶣ ŋ ŋʷ/
/β ɸ v f/
/ʝ ç ʝᶣ çᶣ/
/ɣ x ɣʷ xʷ/
/ʙ ʙ̥ r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/
/ɮ ɬ ɺʷ ʎ ʎᶣ/
/j ɥ ɰ w/
/k͡ʘ ŋ͡ʘ k͡ʘ̪ ŋ͡ʘ̪/
/k͡ǃ ŋ͡ǃ k͡ǃʷ ŋ͡ǃʷ/
/k͡ǁ ŋ͡ǁ k͡ǁʷ ŋ͡ǁʷ/
/i/ [i y ɯ u]
/e/ [e ø ɤ o]
/a/ [a ɶ ɑ ɒ]
Any voiced vowel/continuant can theoretically take any combination of the tones /˩ ˧ ˥/, but in practice it doesn't tend to go further than three in a row for vowels and nasals, and two in a row for any other consonant.
[ɺʷuː˥˧.ŋ͡ǁɤː˩˩ ɮ̩˥ k͡ʘ̪yːː˧˩˥ çᶣøː˧˥.ŋː˧˩x ʝ̩ː˥˧.k͡ǁʷoː˥˩j ɲa˧ ɮɬ̩.k͡ǃɤːː˧˥˩j]
Last edited by Esmelthien on 16 Jun 2013 00:34, edited 2 times in total.

User avatar
Valkura
cuneiform
cuneiform
Posts: 106
Joined: 23 Apr 2013 20:16
Location: The Greater Seattle Area
Contact:

Re: Romanazation game

Post by Valkura » 23 May 2013 20:50

Esmelthien wrote:Alright, sounds like fun, but please, oh please fix that typo in the thread title.
Yes, please. It makes my eyes hurt everytime i see it.
Please don't read this.

User avatar
Corphishy
greek
greek
Posts: 678
Joined: 18 May 2013 17:28
Location: Route 102, Route 117, Petalburg City

Re: Romanazation game

Post by Corphishy » 21 Jan 2014 07:05

Esmelthien wrote:A phoneme inventory I made, with a short sample of random words.
Spoiler:
/m ɱ ɲ ɲᶣ ŋ ŋʷ/
/β ɸ v f/
/ʝ ç ʝᶣ çᶣ/
/ɣ x ɣʷ xʷ/
/ʙ ʙ̥ r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/
/ɮ ɬ ɺʷ ʎ ʎᶣ/
/j ɥ ɰ w/
/k͡ʘ ŋ͡ʘ k͡ʘ̪ ŋ͡ʘ̪/
/k͡ǃ ŋ͡ǃ k͡ǃʷ ŋ͡ǃʷ/
/k͡ǁ ŋ͡ǁ k͡ǁʷ ŋ͡ǁʷ/
/i/ [i y ɯ u]
/e/ [e ø ɤ o]
/a/ [a ɶ ɑ ɒ]
Any voiced vowel/continuant can theoretically take any combination of the tones /˩ ˧ ˥/, but in practice it doesn't tend to go further than three in a row for vowels and nasals, and two in a row for any other consonant.
[ɺʷuː˥˧.ŋ͡ǁɤː˩˩ ɮ̩˥ k͡ʘ̪yːː˧˩˥ çᶣøː˧˥.ŋː˧˩x ʝ̩ː˥˧.k͡ǁʷoː˥˩j ɲa˧ ɮɬ̩.k͡ǃɤːː˧˥˩j]
Spoiler:
/m ɱ ɲ ɲᶣ ŋ ŋʷ/<m mg ñ ñh ng ngw>
/β ɸ v f/<ð þ v f>
/ʝ ç ʝᶣ çᶣ/<j c jh ch>
/ɣ x ɣʷ xʷ/<g x gw x>
/ʙ ʙ̥ r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/<b bh r rh ðr rr>
/ɮ ɬ ɺʷ ʎ ʎᶣ/<dl tl lw ll llh>
/j ɥ ɰ w/<y h ĝ w>
/k͡ʘ ŋ͡ʘ k͡ʘ̪ ŋ͡ʘ̪/<kπ ngπ kθ ngθ>
/k͡ǃ ŋ͡ǃ k͡ǃʷ ŋ͡ǃʷ/<kτ ngτ kτw ngτw>
/k͡ǁ ŋ͡ǁ k͡ǁʷ ŋ͡ǁʷ/<kλ ngλ kλw ngλw>
/i/ [i y ɯ u]<i>
/e/ [e ø ɤ o]<e>
/a/ [a ɶ ɑ ɒ]<a>
[ɺʷuː˥˧.ŋ͡ǁɤː˩˩ ɮ̩˥ k͡ʘ̪yːː˧˩˥ çᶣøː˧˥.ŋː˧˩x ʝ̩ː˥˧.k͡ǁʷoː˥˩j ɲa˧ ɮɬ̩.k͡ǃɤːː˧˥˩j]<lwungλe dlkθi chengx jkλwoy ña dlkτey>
I'm going to assume that in that language that means "I hate this romanization it's ugly but the language is ugly looking anyways so..."
Spoiler:
/i y ɪ ʊ ɯ u e ø ɤ o ə ɛ ɔ a/
/iː yː ɪː ʊː ɯː uː eː øː ɤː oː əː ɛː ɔː aː/
/m̥ m n̥ ŋ̥ ŋ̥/
/p b f fː v vː tʷ dʷ t d s sː z zː kʷ gʷ k g x xː ɣ ɣː/
/w̥ w ɹ̥ ɹ ɰ̥ ɰ/
Aszev wrote:A good conlang doesn't come from pursuing uniqueness. Uniqueness is usually an effect from creating a good conlang.
Vuase: A thinking man's conlang
(used to be Bulbichu22)

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3040
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanazation game

Post by k1234567890y » 21 Jan 2014 09:25

Corphishy wrote: /i y ɪ ʊ ɯ u e ø ɤ o ə ɛ ɔ a/
/iː yː ɪː ʊː ɯː uː eː øː ɤː oː əː ɛː ɔː aː/
/m̥ m n̥ ŋ̥ ŋ̥/
/p b f fː v vː tʷ dʷ t d s sː z zː kʷ gʷ k g x xː ɣ ɣː/
/w̥ w ɹ̥ ɹ ɰ̥ ɰ/
/i y ɪ ʊ ɯ u e ø ɤ o ə ɛ ɔ a/ <i iu ie uo ui u e eu oi o ə ai au a>
/iː yː ɪː ʊː ɯː uː eː øː ɤː oː əː ɛː ɔː aː/ <i: i:u ei ou u:i u: e: e:u o:i o: ə: a:i a:u a>
/m̥ m n̥ ŋ̥ ŋ̥/ <mh m nh ngh ng>
/p b f fː v vː tʷ dʷ t d s sː z zː kʷ gʷ k g x xː ɣ ɣː/ <p b f ff v vv tw dw t d s ss z zz kw gw k g h hh gh ggh>
/w̥ w ɹ̥ ɹ ɰ̥ ɰ/ <wh w rh r 'wh 'w>

Next:
Spoiler:
/a e i o u/
/ai au ei iu~y oi ou/
/m p b f/
/n t d s r l/
/ʧ ʤ ʃ j/
/k g h w/

/rekolá ón binsarkém destupá dalá binsarkém dés dál betû/
...

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11667
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanazation game

Post by shimobaatar » 21 Jan 2014 14:03

k1234567890y wrote:Next:
Spoiler:
/a e i o u/
/ai au ei iu~y oi ou/
/m p b f/
/n t d s r l/
/ʧ ʤ ʃ j/
/k g h w/

/rekolá ón binsarkém destupá dalá binsarkém dés dál betû/
Spoiler:
/a e i o u/ <a e i o u>
/ai au ei iu~y oi ou/ <ai au ei iu oi ou>
/m p b f/ <m p b f>
/n t d s r l/ <n t d s r l>
/ʧ ʤ ʃ j/ <c j x y>
/k g h w/ <k g h w>

I'm assuming the acute accent and circumflex represent high and falling tones, respectively.

/rekolá ón binsarkém destupá dalá binsarkém dés dál betû/
<Rekolá ón binsarkém destupá dalá binsarkém dés dál betû.>

Next:
Spoiler:
/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/
/r l/

/i iː y yː e eː a aː u uː ɯ ɯː o oː/

/faʐuːc ɸoyb̪vɯip çuːɲod ʝuːep̪ βob ob lo çysoːçuːva nuɱɯːgŋaː feːŋa/

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Romanization game

Post by Dezinaa » 21 Jan 2014 23:17

shimobaatar wrote:Next:
Spoiler:
/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/
/r l/

/i iː y yː e eː a aː u uː ɯ ɯː o oː/

/faʐuːc ɸoyb̪vɯip çuːɲod ʝuːep̪ βob ob lo çysoːçuːva nuɱɯːgŋaː feːŋa/
Not sure why we're using spoilers... oh well.
Spoiler:
/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/ <p b pp bb t d tr dr c j k g>
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/ <f v ff vv s z shr zhr sh zh h gh>
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/ <m mm n nr ny ng>
/r l/ <r l>

/i iː y yː e eː a aː u uː ɯ ɯː o oː/ <i ii y yy e ee a aa u uu ü üü o oo>
Next:
Spoiler:
/m̥ m n̥ n/
/p d t q ʔ/
/ɸ̃ β̃ f v θ̃ ð̃ s z h/
/ɾ r l j ɰ/
/i ɪ e œ a ɑ u ʌ/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11667
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 21 Jan 2014 23:35

Dezinaa wrote:Next:
Spoiler:
/m̥ m n̥ n/
/p d t q ʔ/
/ɸ̃ β̃ f v θ̃ ð̃ s z h/
/ɾ r l j ɰ/
/i ɪ e œ a ɑ u ʌ/
Spoiler:
/m̥ m n̥ n/ <mh m nh n>
/p d t q ʔ/ <p d t q '>
/ɸ̃ β̃ f v θ̃ ð̃ s z h/ <ph bh f v th dh s z h>
/ɾ r l j ɰ/ <r rr l y w>
/i ɪ e œ a ɑ u ʌ/ <i î e ö a à u û>
Dezinaa wrote:Not sure why we're using spoilers... oh well.
Who knows? Probably to save space.Next:
Spoiler:
/p pʰ t tʰ c cʰ k kʰ kʷ/
/f v s ʃ h/
/t͡s/
/m n ɲ/
/j w r rʲ l ʎ/
/i ɛ æ ɨ ɑ o ʊ/

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3040
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 21 Jan 2014 23:39

Dezinaa wrote:
shimobaatar wrote:Next:
Spoiler:
/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/
/r l/

/i iː y yː e eː a aː u uː ɯ ɯː o oː/

/faʐuːc ɸoyb̪vɯip çuːɲod ʝuːep̪ βob ob lo çysoːçuːva nuɱɯːgŋaː feːŋa/
Not sure why we're using spoilers... oh well.
Spoiler:
/p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g/ <p b pp bb t d tr dr c j k g>
/ɸ β f v s z ʂ ʐ ç ʝ x ɣ/ <f v ff vv s z shr zhr sh zh h gh>
/m ɱ n ɳ ɲ ŋ/ <m mm n nr ny ng>
/r l/ <r l>

/i iː y yː e eː a aː u uː ɯ ɯː o oː/ <i ii y yy e ee a aa u uu ü üü o oo>
Next:
Spoiler:
/m̥ m n̥ n/
/p d t q ʔ/
/ɸ̃ β̃ f v θ̃ ð̃ s z h/
/ɾ r l j ɰ/
/i ɪ e œ a ɑ u ʌ/
/m̥ m n̥ n/ <mh m nh n>
/p d t q ʔ/ <p d t q '>
/ɸ̃ β̃ f v θ̃ ð̃ s z h/ <fh vh f v th dh s z h>
/ɾ r l j ɰ/ <r rr l y w>
/i ɪ e œ a ɑ u ʌ/ <i ie e oe a o u eo>
shimobaatar wrote: Next:
Spoiler:
/p pʰ t tʰ c cʰ k kʰ kʷ/
/f v s ʃ h/
/t͡s/
/m n ɲ/
/j w r rʲ l ʎ/
/i ɛ æ ɨ ɑ o ʊ/
/p pʰ t tʰ c cʰ k kʰ kʷ/<p ph t th c ch k kh kw>
/f v s ʃ h/<f v s sh h>
/t͡s/<ts>
/m n ɲ/<m n ny>
/j w r rʲ l ʎ/<y w r ry l ly>
/i ɛ æ ɨ ɑ o ʊ/<i e ae ui a o u>

Next:
Spoiler:
<i y e æ u o ɑ>
<m n ɲ ŋ nm ŋm>
<p b t d ts dz ʧ ʤ k ɡ tʙ dʙ kp ɡb>
<f v θ ð s z ʃ ʒ h>
<j r ʎ lβ>
<ɬ ɮ>

/'zɑr 'niŋɑ 'gitemeti 'ontɑgɑ 'kɬɑpitoɮozmizmɑkir/
...

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11667
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 21 Jan 2014 23:57

k1234567890y wrote:Next:
Spoiler:
<i y e æ u o ɑ>
<m n ɲ ŋ nm ŋm>
<p b t d ts dz ʧ ʤ k ɡ tʙ dʙ kp ɡb>
<f v θ ð s z ʃ ʒ h>
<j r ʎ lβ>
<ɬ ɮ>

/'zɑr 'niŋɑ 'gitemeti 'ontɑgɑ 'kɬɑpitoɮozmizmɑkir/
Spoiler:
/i y e æ u o ɑ/ <i ü e ä u o a>
/m n ɲ ŋ nm ŋm/ <m n ń ŋ nm ɱ>
/p b t d ts dz ʧ ʤ k ɡ tʙ dʙ kp ɡb/ <p b t d c x ć j k g tp db kp gb>
/f v θ ð s z ʃ ʒ h/ <f v th dh s z ś ź h>
/j r ʎ lβ/ <y r l lv>
/ɬ ɮ/ <lh lx>

/'zɑr 'niŋɑ 'gitemeti 'ontɑgɑ 'kɬɑpitoɮozmizmɑkir/
<Zar niŋa gitemeti ontaga klhapitolxozmizmakir.>

Next:
Spoiler:
/p b t d ʈ ɖ ḏ ḏʲ ɟ k g ʔ/
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑg/
/f θ̺ s z ʂ ʐ ʃ ɕ h/
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ/
/ⁿd͡z ᶯɖ͡ʐ ⁿd͡ʒ ⁿd͡ʑ/
/m n ɳ/
/β̞ j w l ɭ/
/i a u/

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Romanization game

Post by Dezinaa » 22 Jan 2014 01:10

shimobaatar wrote:Next:
Spoiler:
/p b t d ʈ ɖ ḏ ḏʲ ɟ k g ʔ/
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑg/
/f θ̺ s z ʂ ʐ ʃ ɕ h/
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ/
/ⁿd͡z ᶯɖ͡ʐ ⁿd͡ʒ ⁿd͡ʑ/
/m n ɳ/
/β̞ j w l ɭ/
/i a u/
Spoiler:
/p b t d ʈ ɖ ḏ ḏʲ ɟ k g ʔ/ <p b t d tr dr dd dy j k g q>
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑg/ <mb nd ndr ng>
/f θ̺ s z ʂ ʐ ʃ ɕ h/ <f þ s z š ž sh sy h>
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ/ <ts dz tš dž c dj tj>
/ⁿd͡z ᶯɖ͡ʐ ⁿd͡ʒ ⁿd͡ʑ/ <ndz ndž ndj ndzy>
/m n ɳ/ <m n ny>
/β̞ j w l ɭ/ <v y w l r>
/i a u/ <i a u>
Next:
Spoiler:
/m n ɲ ŋ/
/p ɓ t c k kʼ/
/ɸ f θ s ʃ ç x h/
/j ɥ ɰ w/
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3040
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 22 Jan 2014 01:22

Dezinaa wrote:
shimobaatar wrote:Next:
Spoiler:
/p b t d ʈ ɖ ḏ ḏʲ ɟ k g ʔ/
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑg/
/f θ̺ s z ʂ ʐ ʃ ɕ h/
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ/
/ⁿd͡z ᶯɖ͡ʐ ⁿd͡ʒ ⁿd͡ʑ/
/m n ɳ/
/β̞ j w l ɭ/
/i a u/
Spoiler:
/p b t d ʈ ɖ ḏ ḏʲ ɟ k g ʔ/ <p b t d tr dr dd dy j k g q>
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑg/ <mb nd ndr ng>
/f θ̺ s z ʂ ʐ ʃ ɕ h/ <f þ s z š ž sh sy h>
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ/ <ts dz tš dž c dj tj>
/ⁿd͡z ᶯɖ͡ʐ ⁿd͡ʒ ⁿd͡ʑ/ <ndz ndž ndj ndzy>
/m n ɳ/ <m n ny>
/β̞ j w l ɭ/ <v y w l r>
/i a u/ <i a u>
Next:
Spoiler:
/m n ɲ ŋ/
/p ɓ t c k kʼ/
/ɸ f θ s ʃ ç x h/
/j ɥ ɰ w/
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/
/m n ɲ ŋ/<m n ny ng>
/p ɓ t c k kʼ/<p b' t ty k k'>
/ɸ f θ s ʃ ç x h/<fh f th s sh hy ch h>
/j ɥ ɰ w/<y yw gh gw>
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/<ie iu e ea i eu v eo a ui u o oa/

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/
nyameu koheuywaf k'gheachb'vhywu hiungthmvtyeo

Next:
Spoiler:
/a e i o u/
/a: i: o:/
/m b f/
/n t d ts s z ɺ/
/tʃ ʒ j/
/k h w/

Sample text:
1. /'hos 'keʒ hu'tʃin 'ke 'zin 'keʒ zab'tʃin 'di/
2. /'kema 'zin 'am hiar'tak 'zin/
3. /ʒits'zaɺkiz 'itʃi 'tom 'zaɺkiz/
...

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11667
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 22 Jan 2014 01:30

Dezinaa wrote: Next:
Spoiler:
/m n ɲ ŋ/
/p ɓ t c k kʼ/
/ɸ f θ s ʃ ç x h/
/j ɥ ɰ w/
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/
Spoiler:
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ñ>
/p ɓ t c k kʼ/ <p b t c k q>
/ɸ f θ s ʃ ç x h/ <f v þ s š ç x h>
/j ɥ ɰ w/ <y ÿ g w>
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/ <i ü e è î û ô ê a ů u o ò>

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/
<Ńamû kohůÿav qgèxbôhgu hüñþmôcê.>
k1234567890y wrote:Next:
Spoiler:
/a e i o u/
/a: i: o:/
/m b f/
/n t d ts s z ɺ/
/tʃ ʒ j/
/k h w/

Sample text:
1. /'hos 'keʒ hu'tʃin 'ke 'zin 'keʒ zab'tʃin 'di/
2. /'kema 'zin 'am hiar'tak 'zin/
3. /ʒits'zarkiz 'itʃi 'tom 'zarkiz/
Spoiler:
/a e i o u/ <a e i o u>
/a: i: o:/ <ā ī ō>
/m b f/ <m b f>
/n t d ts s z ɺ/ <n t d c s z r>
/tʃ ʒ j/ <č ž j>
/k h w/ <k h w>

Sample text:
1. /'hos 'keʒ hu'tʃin 'ke 'zin 'keʒ zab'tʃin 'di/ <Hos kež hučin ke zin kež zabčin di.>
2. /'kema 'zin 'am hiar'tak 'zin/ <Kema zin am hiartak zin.>
3. /ʒits'zarkiz 'itʃi 'tom 'zarkiz/<Žiczarkiz iči tom zarkiz.>

Next:
Spoiler:
/p b t d k g ʔ/
/f s ç xʷ/
/t͡s d͡z/
/m n ŋ/
/j w ɹ r ɾ l
/i ɪˤ e ɛ a u ʊˤ o ɔ/

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Romanization game

Post by Dezinaa » 22 Jan 2014 01:55

Next:
Spoiler:
/p b t d k g ʔ/
/f s ç xʷ/
/t͡s d͡z/
/m n ŋ/
/j w ɹ r ɾ l
/i ɪˤ e ɛ a u ʊˤ o ɔ/
[/quote]

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q>
/f s ç xʷ/ <f s c hw>
/t͡s d͡z/ <ts dz>
/m n ŋ/ <m n ng>
/j w ɹ r ɾ l/ <y w r rr ř l>
/i ɪˤ e ɛ a u ʊˤ o ɔ/ <i ĭ e ĕ a u ŭ o ŏ>

Next:
Spoiler:
/m n ŋ̊/
/t k q/
/s z ɕ ç h/
/i y a ɯ u/

Sample text:
/mtkma nu ɕamnɯ çyŋ̊a/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 11667
Joined: 12 Jul 2013 22:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game

Post by shimobaatar » 22 Jan 2014 02:03

Dezinaa wrote:Next:
Spoiler:
/m n ŋ̊/
/t k q/
/s z ɕ ç h/
/i y a ɯ u/

Sample text:
/mtkma nu ɕamnɯ çyŋ̊a/
Spoiler:
/m n ŋ̊/ <m n ŋ>
/t k q/ <t k q>
/s z ɕ ç h/ <s z x c h>
/i y a ɯ u/ <i y a o u>

Sample text:
/mtkma nu ɕamnɯ çyŋ̊a/
<Mtkma nu xamno cyŋa.>

Next:
Spoiler:
/b p p' d t t' g k k' ɢ q q' ʔ/
/v f z s x ɣ χ ʁ h/
/b͡v p͡f t͡ʙ̥ d͡z d͡ʒ t͡s t͡ʃ k͡x g͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ k͡s g͡z/
/m n ŋ/
/ʋ ɻ j ʙ l ʟ/
/a ã e ẽ i ĩ o õ u ũ/

User avatar
Yačay256
greek
greek
Posts: 709
Joined: 12 Aug 2010 00:57
Location: Sacramento, California, USA

Re: Romanization game

Post by Yačay256 » 22 Jan 2014 02:07

Next:
Spoiler:
/m n ɲ ŋ/
/p ɓ t c k kʼ/
/ɸ f θ s ʃ ç x h/
/j ɥ ɰ w/
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/
[/quote]
Spoiler:
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ñ>
/p ɓ t c k kʼ/ <p b t c k q>
/ɸ f θ s ʃ ç x h/ <f v þ s š ç x h>
/j ɥ ɰ w/ <y ÿ g w>
/i y e ɛ ɨ ʉ ɘ ɜ a ɯ u o ɔ/ <i ü e è î û ô ê a ů u o ò>

Sample text:
/ɲamʉ kohɯɥaf kʼɰɛxɓɘhɰu hyŋθmɘcɜ/
<Ńamû kohůÿav qgèxbôhgu hüñþmôcê.>
k1234567890y wrote:Next:
Spoiler:
/a e i o u/
/a: i: o:/
/m b f/
/n t d ts s z ɺ/
/tʃ ʒ j/
/k h w/

Sample text:
1. /'hos 'keʒ hu'tʃin 'ke 'zin 'keʒ zab'tʃin 'di/
2. /'kema 'zin 'am hiar'tak 'zin/
3. /ʒits'zarkiz 'itʃi 'tom 'zarkiz/
Spoiler:
/a e i o u/ <a e i o u>
/a: i: o:/ <ā ī ō>
/m b f/ <m b f>
/n t d ts s z ɺ/ <n t d c s z r>
/tʃ ʒ j/ <č ž j>
/k h w/ <k h w>

Sample text:
1. /'hos 'keʒ hu'tʃin 'ke 'zin 'keʒ zab'tʃin 'di/ <Hos kež hučin ke zin kež zabčin di.>
2. /'kema 'zin 'am hiar'tak 'zin/ <Kema zin am hiartak zin.>
3. /ʒits'zarkiz 'itʃi 'tom 'zarkiz/<Žiczarkiz iči tom zarkiz.>

Next:
Spoiler:
/p b t d k g ʔ/ 〈P B T D K G Ɂ〉
/f s ç xʷ/ 〈F S C Ċ〉
/t͡s d͡z/ 〈Z X〉
/m n ŋ/ 〈M N G〉
/j w ɹ r ɾ l/ 〈Î Û R Rr Rh L〉
/i ɪˤ e ɛ a u ʊˤ o ɔ/ 〈I Iq E Ẹ A U Uq O Ọ〉

Sample Text:
1. /bɔ kɪˤ palɛsʊˤ/ 〈Bọ kiq palẹsuq.〉
2. /tekiadɔ ɾuŋ mosʊˤ rjeɹwu/ 〈Tekiadọ rhug mosuq rrîerûu.〉
3. /anit͡sɛ o d͡zufaxʷe çjoakʊˤ/ 〈Anizẹ o xufaċe cîoakuq.〉
Next:
Spoiler:
/m n ɳ ɲ ŋ̟ ŋ̠/
/p t ʈ c k/
/j ɥ w/
/t͡s~t͡ʃ/
/ɸ β f v s z x/
/i ɨ u e o ä/
/i̯ə ɨ̯ə u̯ə i̯ä ɨ̯ä u̯ä/
Darn! Ninjad by Dezinaa [;)] !
¡Mñíĝínxàʋày!
¡[ˈmí.ɲ̟ōj.ˌɣín.ʃà.βä́j]!
2-POSS.EXCL.ALIEN-COMP-friend.comrade
Hello, colleagues!

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Romanization game

Post by Dezinaa » 22 Jan 2014 02:35

Shimobaatar's:
/b p p' d t t' g k k' ɢ q q' ʔ/ <b p p' d t t' g k k' gg q q' '>
/v f z s x ɣ χ ʁ h/ <v f z s x gh xh gx h>
/b͡v p͡f t͡ʙ̥ d͡z d͡ʒ t͡s t͡ʃ k͡x g͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ k͡s g͡z/ <bv pf tp dz j ts c kx ggh qxh ggx ks gz>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ʋ ɻ j ʙ l ʟ/ <v r y bb l gl>
/a ã e ẽ i ĩ o õ u ũ/ <a an e en i in o on u un>

Yačay256's:
/m n ɳ ɲ ŋ̟ ŋ̠/ <m n nr ny nng ngg>
/p t ʈ c k/ <p t tr c k>
/j ɥ w/ <j y u>
/t͡s~t͡ʃ/ <ts>
/ɸ β f v s z x/ <ff vv f v s z h>
/i ɨ u e o ä/ <i ì u e o a>
/i̯ə ɨ̯ə u̯ə i̯ä ɨ̯ä u̯ä/ <ie ìe ue ia ìa ua>

Next:

/m n/
/p pʰ t tʰ k kʰ/
/s ɕ h/
/j ɰ w/
/i e a ɯ u ɤ o/

Sample text:
/jatʰaɰɤ kʰɯnuta wa haɕɤɰa nuwe/

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3040
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Romanization game

Post by k1234567890y » 22 Jan 2014 04:02

Dezinaa wrote:Shimobaatar's:
/b p p' d t t' g k k' ɢ q q' ʔ/ <b p p' d t t' g k k' gg q q' '>
/v f z s x ɣ χ ʁ h/ <v f z s x gh xh gx h>
/b͡v p͡f t͡ʙ̥ d͡z d͡ʒ t͡s t͡ʃ k͡x g͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ k͡s g͡z/ <bv pf tp dz j ts c kx ggh qxh ggx ks gz>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ʋ ɻ j ʙ l ʟ/ <v r y bb l gl>
/a ã e ẽ i ĩ o õ u ũ/ <a an e en i in o on u un>

Yačay256's:
/m n ɳ ɲ ŋ̟ ŋ̠/ <m n nr ny nng ngg>
/p t ʈ c k/ <p t tr c k>
/j ɥ w/ <j y u>
/t͡s~t͡ʃ/ <ts>
/ɸ β f v s z x/ <ff vv f v s z h>
/i ɨ u e o ä/ <i ì u e o a>
/i̯ə ɨ̯ə u̯ə i̯ä ɨ̯ä u̯ä/ <ie ìe ue ia ìa ua>

Next:

/m n/
/p pʰ t tʰ k kʰ/
/s ɕ h/
/j ɰ w/
/i e a ɯ u ɤ o/

Sample text:
/jatʰaɰɤ kʰɯnuta wa haɕɤɰa nuwe/
/m n/ <m n>
/p pʰ t tʰ k kʰ/ <p ph t th k kh>
/s ɕ h/ <s sh h>
/j ɰ w/ <y gh w>
/i e a ɯ u ɤ o/ <i e a ui u eo o>

Sample text:
/jatʰaɰɤ kʰɯnuta wa haɕɤɰa nuwe/
yathagheo khuinuta wa hasheogha nuwe

Next:
/a e i o u/
/a: e: i: o: u:/
/p t~t͡​ʃ~ts s~ʃ k f~h/
/b d z g/(only in borrowings)
/ɾ j w/

Sample text:
/mi maka one:sama e: kua/
/one:sama te ne ɾipa miaɾa ne:/
...

User avatar
atman
greek
greek
Posts: 470
Joined: 05 Dec 2012 17:04

Re: Romanization game

Post by atman » 22 Jan 2014 17:56

k1234567890y wrote: Next:
/a e i o u/
/a: e: i: o: u:/
/p t~t͡​ʃ~ts s~ʃ k f~h/
/b d z g/(only in borrowings)
/ɾ j w/

Sample text:
/mi maka one:sama e: kua/
/one:sama te ne ɾipa miaɾa ne:/
/a e i o u/ <a e i o u>
/a: e: i: o: u:/ <ā ē ī ō ū>
/p t~t͡​ʃ~ts s~ʃ k f~h/ <p t s k f>
/b d z g/(only in borrowings) <b d z g>
/ɾ j w/ <r j w>

Sample text:
/mi maka one:sama e: kua/
/one:sama te ne ɾipa miaɾa ne:/

<mi maka onēsama ē kua>
<onēsama te ne ripa miara nē>

Next:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ç x ɣ h/
/m n ɲ/
/r l ʎ/
/j w/
/i u e o ɛ ɔ a/

Sample words: /çetros aʎehon naɣa ɲɔske uxlase ʃokar/
Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, երկնէր և ծովն ծիրանի.

Post Reply