Lëtzebuergesche

Diskutiert künstliche Sprachen, Kulturen, Welten, deren Wissenschaften und was auch immer!
Post Reply
Wario Toad 32
cuneiform
cuneiform
Posts: 179
Joined: 19 Jun 2016 20:42
Location: Frankthorf, Falochland

Lëtzebuergesche

Post by Wario Toad 32 » 04 Nov 2016 00:16

Dëst Fuedem ass fir de Lëtzebuerg Sprooch. Ech decidéieren dës Ufang ënner der Däitsche Sektioun ze maachen well Lëtzebuergesch ass engem Dialekt vun Däitsch. Centrale Westen Däitsch ze sinn genäu. Lëtzebuergesch huet ronn 400.000 Spriecher also et engem Vëlker Dialekt haaptsächlech zu Lëtzebuerg, wou si d'Haaptgrënn Sprooch.

English Translation
Spoiler:
This thread is for the Luxembourg language. I decide this thread under the German section because luxembourgish is a dialect of German. Central West German to be exact. Luxembourgish is a highly endangered dialect spoken by about 400,000 people mainly in Luxembourg where it is the main language.

Post Reply