Conlang Conversation Thread

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 07 Jun 2019 14:25

χtaχalom boa Ɂiy hœ ˀætreu ˀoddonè zurwēyæ «Vlohelqaučufuenin: Ɂōɣadan Mriezrnitin» qulmxætoà,
difficulty.ABL PRP be<PRS.1SG>=1SG.NOM ADV <COMPAR>prepared PRP=INF see<NMLZ> whale.ape.creature.GEN king.GEN.SG monster<PL>COLL.GEN film.ACC
I am more than ready to see the movie«Godzilla: King of Kaiju»
[}:D] :mrgreen: [<3]

kai ˀōhæ'nu selaswutœs ˁiñeù wa qšemvoa dohtrin boˁai hue,woθo saχutswutralosˀædlmen ye dohtr ˀofqeθi yego , husluˁē,
CNJ son.NOM=1SG.GEN sak<PRS>3SG 1SG.DAT REL.ADV seven.ABL day.GEN.PL PRP ADV | REL.INAN.NOM.SG school<SG>LOC be<PRS>3SG day.NOM.SG final 3SG.M.GEN | wait<OPT>1SG
but my son is asking me to wait until after June 14th, his last day of school,
[:(]
hœkœ ˀol žeičin hrin zurwuyēdze ˁivi .
REL.ADV PRP same.GEN.PL time.GEN.PL see<OPT>1DU 1DU.NOM
So that we may see it together.

To helsoču `ayebeu zorkyeunitniteu.
Lit. The anticipation is like a swarm of wasps
♬♪Anticipation… ur makin' me wait 𝄐 [>:|] :roll: [¬.¬]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2907
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 07 Jun 2019 18:19

Oh ! Veccla lû Lambu qui fé lû bon papa !
[ˈo | vɛˈkla lyː.lɑ̃ˈby kiˈfe lyː.bɔ̃m.pəˈpa]
Aww! Lookit Lambu being a good dad!
[:3]

Spandan, j' eppoûri qu' lou 14 (châtòrji) jwi vêli ver toû desus li-z éle lê Mothra.
[spɑ̃ˈdɑ̃ŋ | ʑɛˈpuː.ʁi klu.ɕɑˈtɔʁʑi ˈʑɥi ˈvɛː.li ˈvɛʁ ˈtuː dəˈsys liˈze.lə lɛˈmo.sʁə]
Though I wish for June 14 to fly to you on Mothra's wings.
[:D]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 08 Jun 2019 16:57

Agraïd, Gliriatore cinc cents chimpanta-nuóe, grazias!
Thanx2, Dormouse559!
[:$]

Marchî!
[;)]

User avatar
masako
mayan
mayan
Posts: 2051
Joined: 12 Aug 2010 16:42

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 17 Jun 2019 13:14

ya yoma'ota kampa
Cheers to Father's Day!

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 17 Jun 2019 18:41

masako wrote:
17 Jun 2019 13:14
ya yoma'ota kampa
Cheers to Father's Day!
https://www.youtube.com/watch?v=cC5mW9-avbw

Nidduepa ˤiñeù
give<IMPTV> 1SG.DAT
Put it there

Hoi zyedek dwo-dwove
CNJ weigh<PRS>3SG much=much<COMPAR>
If it weighs a tonne

Woθo ẻno ˀōda sveitosane ˀōhæˤeu ˤūvadtī
REL.PRN.INAN.SG INDEF.NOM.SG father<SG>NOM say<PLUP>3SG son<SG>DAT young
That’s what a father said to his young son

Hoi zyedek dwo-dwove , nu keisainek
CNJ weigh<PRS>3SG much=much<COMPAR> | NEG matter<PRS.SG>3SG
I don’t care if it weighs a tonne

Nef kækæ yidze ˤivi,
CNJ here=here be<PRS>1DU 1DU.NOM
As long as you and I are here,

Nidduepa ˤin
give<IMPTV> 1SG.DAT
Put it there

[:)] [;)]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2907
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 18 Jun 2019 23:09

Lambuzhao, t' ett allé vezou « Godzilla : Rou di mmònstrou » ?
[lɑ̃m.by.ʑəˈo | tɛt.tɑˈle vəˈzu gɔˈzi.lə | ˈʁu dɛ̃ˈmɔ̃n.stʁu]
Lambuzhao, did you see "Godzilla: King of the Monsters"?

Quin que t' in pìnsa ?
[kɛ̃ŋ.ke.tɛ̃ˈpɛ̃n.sə]
Whaddaya think?

:wat: :?: [:)]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 26 Jun 2019 18:36

Gjiriadùre, non udù eio todævì…
<Gliriator> | NEG see<PFT.ACT.INDIC.1SG> 1SG.NOM.SG still
Dormouse, haven't seen it yet…

nunçe gesiro ugger «les mórtovi no morien» (¡!)
now=CNJ wish<PRS.ACT.INDIC>1SG see<PRS.ACT.INF> DEF.M.NOM.PL die<PFT.PASS.PTCP>M.PL NEG die<PRS.ACT.INDIC>3PL
And now I want to see «The Dead don't Die»

https://www.youtube.com/watch?v=k4DyQuHp96Q

[¬.¬]

Noda posuçÿaña - eio putàb lus ujcima pisa, lus ujcima fuja-ragesggùl, lasçe ciç-betdas.
take.note<PRS.ACT.IMPTV>SG positive.ADVZ | 1SG.NOM.SG prune<FUT.ACT.INDIC.1SG> DEF.N.ACC.PL last.N.PL pea.PL | DEF.N.ACC.PL last.N.PL leaf.PL=root<DIM> | DEF.F.ACC.PL=CNJ chard=beet.PL
On a positive tip - i'll be snipping the last peas, the last radish-greens, and swiss chard.

Semmàbçe lus tarassca, las rumaçes, lasçe cæbujas.
And I'll be sowing dandelions, curly-dock, and pearl-onions.

:mrgreen:

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2907
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 27 Jun 2019 03:05

Lambuzhao wrote:
26 Jun 2019 18:36
Gjiriadùre, non udù eio todævì…
<Gliriator> | NEG see<PFT.ACT.INDIC.1SG> 1SG.NOM.SG still
Dormouse, haven't seen it yet…
Quin damàjou.
[kɛ̃n.dəˈma.ʑu]
That's too bad.
[:S]

In jour, j' eppoûri.
[ɛ̃ˈʑuʁ | ʑɛˈpuː.ʁi]
One day, hopefully.
Lambuzhao wrote:nunçe gesiro ugger «les mórtovi no morien» (¡!)
now=CNJ wish<PRS.ACT.INDIC>1SG see<PRS.ACT.INF> DEF.M.NOM.PL die<PFT.PASS.PTCP>M.PL NEG die<PRS.ACT.INDIC>3PL
And now I want to see «The Dead don't Die»
Moû j' irê pas vezou « Li mmor meùrou pas ».
[ˈmuː ʑiˈʁɛː ˈpɑs vəˈzu lɛ̃ˈmɔʁ ˈmø.ʁu ˈpɑs]
I will not be going to see "The Dead Don't Die".

Jou prefêri qu' li mmor rêstou mor.
[ʑu.pʁəˈfɛː.ʁi klɛ̃ˈmɔʁ ˈʁɛː.stu ˈmɔʁ]
I prefer the dead to stay dead (and generally, they oblige).
Lambuzhao wrote:Noda posuçÿaña - eio putàb lus ujcima pisa, lus ujcima fuja-ragesggùl, lasçe ciç-betdas.
take.note<PRS.ACT.IMPTV>SG positive.ADVZ | 1SG.NOM.SG prune<FUT.ACT.INDIC.1SG> DEF.N.ACC.PL last.N.PL pea.PL | DEF.N.ACC.PL last.N.PL leaf.PL=root<DIM> | DEF.F.ACC.PL=CNJ chard=beet.PL
On a positive tip - i'll be snipping the last peas, the last radish-greens, and swiss chard.

Semmàbçe lus tarassca, las rumaçes, lasçe cæbujas.
And I'll be sowing dandelions, curly-dock, and pearl-onions.

:mrgreen:
Myammyan !
[mjɑ̃ˈmjɑ̃ŋ]
Yummy!

[:P]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 27 Jun 2019 19:53

Dormouse559 wrote:
27 Jun 2019 03:05
Quin damàjou.
[kɛ̃n.dəˈma.ʑu]
That's too bad.
[:S]

In jour, j' eppoûri.
[ɛ̃ˈʑuʁ | ʑɛˈpuː.ʁi]
One day, hopefully.
Vuæ dàsicue! Lu moçùs lu mejus!
Yes! The sooner the better!

Inaviç, nendrimu furmaù lu cæsũ.
I made cheese instead for the time being.


GliriatorDLIX wrote: Moû j' irê pas vezou « Li mmor meùrou pas ».
[ˈmuː ʑiˈʁɛː ˈpɑs vəˈzu lɛ̃ˈmɔʁ ˈmø.ʁu ˈpɑs]
I will not be going to see "The Dead Don't Die".

Jou prefêri qu' li mmor rêstou mor.
[ʑu.pʁəˈfɛː.ʁi klɛ̃ˈmɔʁ ˈʁɛː.stu ˈmɔʁ]
I prefer the dead to stay dead (and generally, they oblige).
Moû j' irê pas vezou « Midsommar».
I will not be going to see «Midsommar».

Uff!!
Uy!!

GliriatorDLIX wrote: Myammyan !
[mjɑ̃ˈmjɑ̃ŋ]
Yummy!


[:P]
Siçe! Seggolunta cola patẽda…(!)
ADV | succulent.N.PL PRP=DEF.F.SG patience
Yes! Patiently yummy …(!)

[xP] [:P]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2907
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 28 Jun 2019 08:41

Lambuzhao wrote:
27 Jun 2019 19:53
Inaviç, nendrimu furmaù lu cæsũ.
I made cheese instead for the time being.
Quinta sòrta de froumàjou ?
[kɛ̃n.təˈsɔʁ.tə de.fʁuˈma.ʑu]
What kind of cheese?

L' e ffachìlou de fêri lou froumàjou ?
[lɛf.fəˈɕi.lu dəˈfɛː.ʁi lu.fʁuˈma.ʑu]
Is it easy to make cheese?

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 30 Jun 2019 15:57

Dormouse559 wrote:
28 Jun 2019 08:41
Lambuzhao wrote:
27 Jun 2019 19:53
Inaviç, nendrimu furmaù lu cæsũ.
I made cheese instead for the time being.
Quinta sòrta de froumàjou ?
[kɛ̃n.təˈsɔʁ.tə de.fʁuˈma.ʑu]
What kind of cheese?
Suè gesfogje pour gecendo…
sit<PRS.ACT.INDIC>3SG difficult.N.SG PRP say<NMLZ>
Hard to say…
Spoiler:
Day 1,2 - Very sharp, like a combo of sharp cheddar and Swiss
Day 3,4 - Sharp but mellowing out, like a fine Swiss
After day 4 - all gone [xP]
In examples that have survived later, it often develops a dark straw-colored or brownish rind, and it would have a Swiss+nuttier flavor [:P]
Dormouse559 wrote:L' e ffachìlou de fêri lou froumàjou ?
[lɛf.fəˈɕi.lu dəˈfɛː.ʁi lu.fʁuˈma.ʑu]
Is it easy to make cheese?
Hogg'è curiosũ qu pedüsis ~
PROX.N.NOM.SG=be<PRS.ACT.INDIC>3SG curious.N.SG REL.INAN.SG ask<PFT.ACT.SBJV>2SG
That's funny you should ask~

viewtopic.php?f=6&t=393&p=229006&hilit=cheese#p229006

User avatar
Mándinrùh
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 35
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Mándinrùh » 04 Jul 2019 03:49

Image Sol kóso sélä-semunólä! Igzúvahda, enómë ’ksól iniváhsov ikí.
[sol 'ko.so 'se.la sɛ.mu'no.la ‖ ɪɡ'zu.vɔχ.də | ɛn.o'mek sol ɪ.nɪ'vaχ.sov ɪ'ki]
sol ko-so sela~se<muno>la igzu-vah-d en-ome ak-sol i-ni-vah-so-v iki
3 stand-3[IMP] good~very<very> nothing-make-CVB;EXP any-thing like-3 1-NEG-do-3-NEG;IMP never
That's amazing! I'm too lazy to ever do anything like that.

Silly grammar things:
Spoiler:
Igzúvahda is an "Explicative Converb" that explains why the matrix clause is true. In this case, being lazy makes it so that I don't do things like that. In particular, with a negative verb in the matrix clause, it indicates an excess. I am totally open to better names.
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 04 Jul 2019 04:08

Mándinrùh wrote:
04 Jul 2019 03:49
Image Sol kóso sélä-semunólä! Igzúvahda, enómë ’ksól iniváhsov ikí.
[sol 'ko.so 'se.la sɛ.mu'no.la ‖ ɪɡ'zu.vɔχ.də | ɛn.o'mek sol ɪ.nɪ'vaχ.sov ɪ'ki]
sol ko-so sela~se<muno>la igzu-vah-d en-ome ak-sol i-ni-vah-so-v iki
3 stand-3[IMP] good~very<very> nothing-make-CVB;EXP any-thing like-3 1-NEG-do-3-NEG;IMP never
That's amazing! I'm too lazy to ever do anything like that.

Silly grammar things:
Spoiler:
Igzúvahda is an "Explicative Converb" that explains why the matrix clause is true. In this case, being lazy makes it so that I don't do things like that. In particular, with a negative verb in the matrix clause, it indicates an excess. I am totally open to better names.
Bō vaztvazalan yaza ɂozaniti ˤa vasēque vedrueš tōθ divedrauθ.
PRP vigor.GEN CNJ microbe=COLL.NOM CNJ heat.NOM labor<PRS.INDIC>3PL DEF.ACC.SG labor.ACC.SG
Microbes and heat do all the work.

Ča nidduim dineddauθ zorgestutatwan.
CNJ give<PRS.ACT.INDIC>2SG donation.ACC.SG patience.GEN
You supply patience.

User avatar
Mándinrùh
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 35
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Mándinrùh » 04 Jul 2019 18:32

Image Yä... tubázum inikokóv mal. L’ ík’ ítä igzeldázum valjavobjasóunku. Ivasádso zin, íblë kokósosto.
[e̯a: | tu'ba.zum ɪ.nɪ.ko'kov mɐl ‖ li 'ki.ta ɪɡ.zɛl'da.zum vɐl.ɣə.vɔ:.bˠɑ'soʊ̯.uŋ.ku ‖ ɪ.və'sad.so zin | 'ib.le ko'ko.sos.to]
ya tuba-zu-m i-ni-ko:ko-v mal / la iki ita ig-zelda-zu-m valja:vobjas-so-un-k / i-vasa-d-so zin ible ko:ko-so-s-to
well wait-IRR;INF-N 1-NEG-have-IMP;NEG also / to 1 1POSS not-think_about-IRR;INF-N flows-3-to-1 / 1-see-SIMUL-3 ahead mold have-3-3-IRR
Well, I don't have much patience either. Forgetfulness I have in spades. By the time I looked at it again, it would be moldy.
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog

User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 503
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Reyzadren » 06 Jul 2019 12:32

:con: griuskant (without the conscript)

yuj zida duoulinggou arab jeth kandglaeicel. ut caeim az aesk at shira paershi zhaeth.
/'judʒ 'zˤida 'duɔuliŋgɔu 'arab 'dʒəθ 'kandgleitʃəl. ut 'tʃeim azˤ 'esk 'at 'ʃira 'perʃi 'ʒeθ/
last got-V duolingo arab language study.software. but real is 1SG already know-V basic-A thing
Finally, duolingo added Arabic to its list of courses. Turns out that I already know more than I thought though.

at az 10000 nast soz.
/'at azˤ 'ɣudʒ 'nast sɔzˤ/
already is 10000 year PL-ITJ
It has been 3000 years. #meme
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
Mándinrùh
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 35
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Mándinrùh » 06 Jul 2019 15:32

Image Duóï kímu dévï nuláï ónlë-ónlë lemáï agdakímnäl vasazúso ivóso.
[du'o.i 'ki.mu 'de.vi nu'la.i 'on.le 'on.le lɛ'ma.i ɐɡ.də'kim.nal vɐ.sə.'zu.so ɪ'vo.so]
duo=i kim-∅-u de-vi=i nulai=i onle~onle lema=i agda-kim-na-al vasa-zu-so i-vos-so
Duo=GEN say-N-PL god-GPL=GEN star=GEN river~ASSOC fertile=GEN INST;APPL-say-N-DAT see-IRR;INF-3 1-want-3
'I'll have to look at Duolingo Arabic'
(lit. 'I want to look at Duo's lessons for the language of the fertile river valley of the star of the gods.'
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog

User avatar
masako
mayan
mayan
Posts: 2051
Joined: 12 Aug 2010 16:42

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 07 Jul 2019 13:10

tla'a ula keyekala mue salikom nupaha
Any language class without native speakers is probably very much a waste.

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2907
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 07 Jul 2019 19:40

L' e ggranta declarasou.
[lɛg.gʁɑ̃n.ta.de.kla.ʁəˈsu]
That's a big claim.

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 09 Jul 2019 19:04

Heeeen, waya čæčli ˤarabu,
EXCLAM REL.CNJ learn<PRS.ACT.SBJV>1SG arabic.INSTR
Well… for learning arabic,

viy yaza nedilyatauθ yordanu ˤinu,
have<PRS.ACT.INDIC>1SG=1SG.NOM CNJ son-in-law<SG>.ACC 1SG.GEN
I have both my Jordani son-in-law,

ˤa zurχetivà-nonozuryatošà libanu wdie ye gahæ Treidiehan toan ʕōdan-Nunētošà
CNJ teacher<SG>.ACC=AUG.friend<SG>ACC lebanon<ADJZ> REL.ANIM.NOM.SG be<PRS.ACT.INDIC>3SG nephew<SG>.NOM
<Kreidyeh>GEN DEF.GEN.SG father<SG>.GEN chaste<SG>.GEN

and a Lebanese teacher-friend of mine, who's a nephew of Abu-Afif Kreidyeh.

ča ˤinòm yaza ʕoseta nra Duwolingo nu zorčoleš nudwevuge.
CNJ 1SG.ABL CNJ <Rosetta>NOM NEG=CNJ <Duolingo>NOM NEG CAUS.learn<PRS.ACT.INDIC>3PL NEG=much<COMPAR>
But Rosetta Stone or Duolingo… not so much.
[:|]

Rav ˤēdogoasečanie ˤin Masakō.
ADV FUT=agree<PLUP.ACT.INDIC>1SG 1SG.OBJ <masako>DAT
Therefore I would agree with Masako.
:wat:
Last edited by Lambuzhao on 09 Jul 2019 20:23, edited 2 times in total.

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7789
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 09 Jul 2019 20:08

Ča kaihoi nœn nadzeomœn ˀisfeŋxinuswutrasu ˁayakastvom nueb yeksane ˁiñeù,
CNJ CNJ=REL.ADV NEG.DEM.LOC.SG nation.LOC.SG spanish.INSTR=speak<PRS.ACT.PTCP>LOC.SG birth<SG>.ABL NEG.ADV be<PLUP.ACT.INDIC>3SG 1SG.DAT
On the other hand, even though I was never born in a Hispanic country,

nuebtōnt yaza nadzeomœn ˀisfeŋxinuswutrasu čieχroa veztuzai ˁa čieχroa nadauzai ˁiñ bō peruvuyan,
CNJ CNJ nation<SG.LOC spanish.INSTR=speak<PRS.ACT.PTCP>LOC.SG year<PL>ABL live<IMPFT.ACT.INDIC>1SG CNJ year<PL>ABL marry<IMPFT.ACT.INDIC>1SG 1SG.OBJ PRP peru<ADJZ>F.GEN
nevertheless I lived in a Hispanic country, and was married to a Peruvian woman for years,

dwevugaum yaza bō genigæˁan swutri ˀisfeŋxinu ˁeidwo, θo viy zoreiχeigdeličeletoà boi ˀisfeŋxinu,
CNJ CNJ PRP strength.GEN speak<PRS.ACT.INDIC>1SG spanish.INSTR AUG.much REL.INAN have<PRS.ACT. INDIC>1SG certification<SG>.ACC PRP Spanish.INSTR
moreover, I am proficient enough to be certified in Spanish,

ˁa čieχroa χutswutraˁi ˀisfeŋxinu,
CNJ year<PL>ABL teach<PRS.ACT.INDIC> Spanish.INSTR
and I have taught Spanish for years,

waya χutswutraˁi ˀisfeŋxinuswutryutewi yaza ˁačlačvau ˁa viˁiqšrišue ˀisfeŋxinu tui wdienui nuččlævui~nuvgrævui.
CNJ teach<PRS.ACT.INDIC> Spanish.INSTR=speaker<PL>DAT CNJ <NMLZ>read<NMLZ>INSTR CNJ write<NMLZ>INSTR spanish.INSTR DEF.DAT.PL REL.ANIM.DAT.PL NEG.reader.DAT.PL=NEG.writer.DAT.PL
including Spanish literacy to Spanish heritage speakers who are illiterate in Spanish.

Rav nugestutoswutryutei bō genigæˁan boyeš χutswutral.
ADV NEG=born.speaker<PL>NOM PRP strength.GEN be.able<PRS.ACT.INDIC.PL>3 teach<NMLZ>
Thus non-native speakers can teach with proficiency.
:wat: :wat:[;)]

Post Reply